Pytania testowe – część 1

Pytania testowe – część 1

Autorzy pytań: dr Elżbieta Gadula-Gacek, dr med. Mateusz Tajstra
Kierownik Katedry: Prof. Mariusz Gąsior

1.  W przypadku utrwalonego migotania przedsionków i blokiem przedsionkowo-komorowym standardowym trybem i minimalną częstością stymulacji powinny być:

Correct

Prawidłowa odpowiedź: D) VVIR 70/min

Incorrect

Prawidłowa odpowiedź: D) VVIR 70/min

2. W przypadku jakiego odsetka stymulacji obukomorowej należy rozważyć ablację łącza A-V u chorych z utrwalonym migotaniem przedsionków, leczonych za pomocą urządzenia resynchronizującego, przyjmujących maksymalne dawki leków kontrolujących częstość akcji komór?

Correct

Prawidłowa odpowiedź: B) <100%

Incorrect

Prawidłowa odpowiedź: B) <100%

3.  Zgodnie z aktualnymi zaleceniami, w przypadku stymulatorów dwujamowych maksymalne programowane opóźnienie AV nie powinno być dłuższe niż:

Correct

Prawidłowa odpowiedź: A) 250ms

Incorrect

Prawidłowa odpowiedź: A) 250ms

4. U osób z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem w ramach prewencji pierwotnej, w celu redukcji liczby interwencji urządzenia, czas detekcji tachyarytmii i ilości interwałów koniecznych do terapii powinien wynosić:

Correct

Prawidłowa odpowiedź: B) 6-12 sek i 30 interwałów

Incorrect

Prawidłowa odpowiedź: B) 6-12 sek i 30 interwałów

5. Badanie „Remote moitoring of heart-failure patients with cardiac implantable electronic devices (REM-HF)” wykazało:

Correct

Prawidłowa odpowiedź: C) Zdalne monitorowanie nie zmniejszyło śmiertelności ani nie zmniejszyło częstości hospitalizacji z przyczyn sercowo-naczyniowych

Incorrect

Prawidłowa odpowiedź: C) Zdalne monitorowanie nie zmniejszyło śmiertelności ani nie zmniejszyło częstości hospitalizacji z przyczyn sercowo-naczyniowych

6. W badaniu „Efficacy of Implantable cardioverter-defibrillators in patients with non-ischemic Systolic Heart failure on mortality (DANISH)” wykazano, że w grupie badanej doszło do znamiennej redukcji częstości nagłego zgonu sercowego. Wynik ten dotyczył jedynie podgrupy chorych z implantowanym CRT-D.

Correct

Prawidłowa odpowiedź: A) Pierwsze zdanie prawdziwe, drugie fałszywe.

Incorrect

Prawidłowa odpowiedź: A) Pierwsze zdanie prawdziwe, drugie fałszywe.

7. Klasa I zaleceń wytycznych HRS dotyczących usuwania elektrod NIE uwzględnia:

Correct

Prawidłowa odpowiedź: C) Bakteriemia GRAMM –

Incorrect

Prawidłowa odpowiedź: C) Bakteriemia GRAMM –

8. Poniższy zapis uchwycony w zdalnym monitorowaniu ICD (Home Monitoring) przedstawia:

Correct

Prawidłowa odpowiedź: C) „Oversensing” załamka T

Incorrect

Prawidłowa odpowiedź: C) „Oversensing” załamka T

9. Pacjent z ICD wszczepionym w ramach prewencji wtórnej NZS. Poniższy zapis uchwycony w zdalnym monitorowaniu ICD (Home Monitoring) przedstawia:

Correct

Prawidłowa odpowiedź: C) „Trzaski” elektrody komorowej z nieadekwatną interwencją ICD (ATP).

Incorrect

Prawidłowa odpowiedź: C) „Trzaski” elektrody komorowej z nieadekwatną interwencją ICD (ATP).

10. RTG klatki piersiowej przedstawia położenie elektrody komorowej. Jak najlepiej opisać tę sytuację?

Correct

Prawidłowa odpowiedź: A) w koniuszku RV

Incorrect

Prawidłowa odpowiedź: A) w koniuszku RV

Powiązane artykuły