Pytania testowe – część 14

Pytania testowe – część 14

Autor: dr Marcin Michalak

1. Usunięcie prawidłowo funkcjonującej i niewycofanej (nonrecalled) elektrody stymulującej lub defibrylacyjnej połączone z implantacją nowego układu wg konsensusu ekspertów HRS z 2017 roku:

Correct

Odpowiedź poprawna: C) można rozważyć u wybranych pacjentów po uprzednim przedyskutowaniu tej opcji z pacjentem,

Incorrect

Odpowiedź poprawna: C) można rozważyć u wybranych pacjentów po uprzednim przedyskutowaniu tej opcji z pacjentem,

2. Wśród czynników związanych z wyższym ryzykiem przezskórnego usunięcia elektrod NIE znajduje się:

Correct

Odpowiedź poprawna: E) wcześniejsza operacja na otwartym sercu.

Incorrect

Odpowiedź poprawna: E) wcześniejsza operacja na otwartym sercu.

3. Które zdanie opisujące podskórny kardiowerter-defibrylator jest prawidłowe:

Correct

Odpowiedź poprawna: A) w porównaniu do układów przezżylnych (TV-ICD) ryzyko powikłań związanych z elektrodą jest niższe,

Incorrect

Odpowiedź poprawna: A) w porównaniu do układów przezżylnych (TV-ICD) ryzyko powikłań związanych z elektrodą jest niższe,

4. Zapis z systemu Home Monitoring u pacjenta z ICD (Biotronik, Lumax 540 DR-T). Które zdanie jest prawdziwe?

Correct

Odpowiedź poprawna: E) występuje zjawisko oversensingu.

Incorrect

Odpowiedź poprawna: E) występuje zjawisko oversensingu.

5. Zgodnie z konsensusem ekspertów EHRA z 2017 roku dotyczącym badań przesiewowych w kierunku migotania przedsionków oraz wytycznych ESC z 2016 roku dotyczących migotania przedsionków leczenie przeciwkrzepliwe należy rozpocząć:

Correct

Odpowiedź poprawna: E) u pacjentów z AHRE >180/min trwających >5 minut, jeżeli ryzyko zdarzeń zakrzepowo-zatorowych jest podwyższone oraz udokumentowano obecność AF w EKG.

Incorrect

Odpowiedź poprawna: E) u pacjentów z AHRE >180/min trwających >5 minut, jeżeli ryzyko zdarzeń zakrzepowo-zatorowych jest podwyższone oraz udokumentowano obecność AF w EKG.

6. Wśród przyczyn fałszywie dodatnich rozpoznań AF w CIED wymienia się:

Correct

Odpowiedź poprawna: E) wszystkie powyższe mogą prowadzić do błędnej detekcji AF przez implantowane urządzenie.

Incorrect

Odpowiedź poprawna: E) wszystkie powyższe mogą prowadzić do błędnej detekcji AF przez implantowane urządzenie.

7. Zgodnie z zaleceniami ICRP zabiegi z użyciem promieniowania rentgenowskiego przez operatora-kobietę w ciąży:

Correct

Odpowiedź poprawna: B) są dozwolone pod warunkiem zastosowania dodatkowego monitorowania ekspozycji zawodowej

Incorrect

Odpowiedź poprawna: B) są dozwolone pod warunkiem zastosowania dodatkowego monitorowania ekspozycji zawodowej

8. Według konsensusu ekspertów HRS z 2017 roku dotyczącego ekspozycji CIED na promieniowanie jonizujące w trakcie radioterapii:

Correct

Odpowiedź poprawna: C) przeniesienie CIED jest zalecane, jeżeli jego położenie uniemożliwia odpowiednie leczenie nowotworu

Incorrect

Odpowiedź poprawna: C) przeniesienie CIED jest zalecane, jeżeli jego położenie uniemożliwia odpowiednie leczenie nowotworu

9. Zgodnie z konsensusem ekspertów HRS z 2017 roku dotyczącym wykonywania badań rezonansu magnetycznego, implantacja elektrod producenta X oznaczonych jako „MRI Conditional” połączonych ze stymulatorem serca producenta Y również oznaczonego jako „MRI Conditional”:

Correct

Odpowiedź poprawna: C) nawet jeżeli spełnione są warunki określające właściwości pola magnetycznego i strefy wykluczenia jednocześnie dla obu składowych układu, taki układ traci oznaczenie „MRI Conditional”, ale nadal można przeprowadzić badanie MRI, stosując zasady jak dla układów bez tego oznaczenia

Incorrect

Odpowiedź poprawna: C) nawet jeżeli spełnione są warunki określające właściwości pola magnetycznego i strefy wykluczenia jednocześnie dla obu składowych układu, taki układ traci oznaczenie „MRI Conditional”, ale nadal można przeprowadzić badanie MRI, stosując zasady jak dla układów bez tego oznaczenia

10. Potencjalne interakcje pomiędzy CIED a rezonansem magnetycznym obejmują:

Correct

Odpowiedź poprawna: D) A, B i C

Incorrect

Odpowiedź poprawna: D) A, B i C

Powiązane artykuły