DONIESIENIA

DONIESIENIA

Zachorowalność i śmiertelność u pacjentów poddanych terapii resynchronizującej (CRT-P) w porównaniu z terapią resynchronizującą z defibrylatorem (CRT-D) u osiemdziesięciolatków w warunkach „real life” EP Europace, Volume 19, Issue 8, 1 August 2017, Pages 1357–1363, Dr n. med. Marcin ...
0
DONIESIENIA

Reed i wsp. z Emergency Medicine Research Gruop Edinburgh sprawdzili czy oznaczenie stężenia BNP i wysokoczułej troponiny I są w stanie ocenić ryzyko wystąpienia istotnej arytmii i 90-dniowej śmiertelności i poważnych incydentów sercowych u pacjentów pojawiających się na ...
0
DONIESIENIA

Quesada i wsp. przedstawili w Barcelonie kolejną subanalizę badania MADIT-CRT, tym razem poświęconą bezobjawowym pacjentom z niewydolnością serca w klasie I wg NYHA. Do badania MADIT-CRT włączono pacjentów z frakcją wyrzutową lewej komory ≤30% i zespołem QRS ≥130 ms ...
0
DONIESIENIA

Diego i wsp. z Uniwersytetu w Alicante w Hiszpanii porównali częstość adekwatnych wyładowań ICD w grupie osób przyjmującej inhibitor konwertazy angiotensyny lub sartan, a następnie sakubitryl/walsartan. Do tego prospektywnego badania włączono pacjentów z ICD i klasą II wg ...
0
DONIESIENIA

Biorąc pod uwagę trudności związane ze stratyfikacją ryzyka pacjentów poddawanych usunięciu elektrod TA Boyle i RG Carrillo postanowili sprawdzić przydatność sieci neuronowych w ocenie wyniku tego typu zabiegów. Sieć neuronowa początkowo zostaje nauczona bazy danych z wieloma zmiennymi i ...
0
DONIESIENIA

Nguyen i wsp. z Uniwersytetu w Maastricht przedstawili nową, nieinwazyjną metodą pozwalającą na optymalną implantację elektrody lewokomorowej w miejscu o najpóźniejszej aktywacji lewej komory. Autorzy stworzyli system do integracji wyników badania rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej i elektrokardiograficznej mapy potencjałów ...
0
DONIESIENIA

Podczas tegorocznego Kongresu EHRA w Barcelonie odbyła się sesją poświęcona praktycznemu zastosowaniu nowych wytycznych Heart Rhythm Society dotyczących postępowania z elektrodami i usuwania elektrod. Przede wszystkim warto podkreślić, że nowy dokument HRS zawiera zalecenia postępowania z elektrodami, a ...
0
AKTUALNOŚCI DONIESIENIA

Podczas tegorocznego Kongresu EHRA opublikowano nowe wytyczne dot. diagnostyki i postępowania w omdleniach. Szesnastoosobowa grupa robocza, po przeszło dwóch latach pracy, przygotowała dokument zawierający ponad 113 zaleceń postępowania w omdleniach. Ponad 40% z nich to zalecenia klasy I, ...
0
DONIESIENIA

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami pierwszego randomizowanego badania oceniającego skuteczność ablacji AF na śmiertelność i zachorowalność u pacjentów z niewydolnością serca. Autor: Diana Paskudzka ...
0
AKTUALNOŚCI DONIESIENIA

W Heart Rhythm Journal, pod adresem http://www.heartrhythmjournal.com/article/S1547-5271(17)31321-8/abstract ukazał się bardzo ciekawy artykuł pod tytułem „Detection of new atrial fibrillation in patients with cardiac implanted electronic devices and factors associated with transition to higher device-detected atrial fibrillation burden” („Detekcja ...
0