DONIESIENIA

DONIESIENIA

Obecne wytyczne zalecają implantację kardiowertera-defibrylatora w prewencji pierwotnej nagłego zgonu sercowego po 40-90 dniach optymalnej terapii, jeśli frakcja wyrzutowa lewej komory jest ≤35%. W przypadku wzrostu frakcji powyżej 35% nie zaleca się implantacji tego urządzenia. Chaudhari i wsp. ...
0
AKTUALNOŚCI DONIESIENIA

Kolejną ważną pracę z zakresu elektroterapii w sesji Late-Breaking Clinical Trials na Kongresie HRS przedstawił Singh JP. W tym badaniu z randomizacją oceniono skuteczność terapii resynchronizującej u pacjentów z zaburzeniami przewodzenia śródkomorowego innymi niż blok lewej odnogi pęczka ...
0
AKTUALNOŚCI DONIESIENIA

W sesji Late-Breaking Clinical Trials na Kongresie HRS 2018 przedstawiono wyniki badania z randomizacją porównującego implantację stymulatora serca i pętlowego rejestratora arytmii u osób z wywiadem omdleń. Omdlenia w grupie osób z blokiem dwuwiązkowym mogą być skutkiem napadowego ...
0
AKTUALNOŚCI DONIESIENIA

Badacze z Charlotte w Północnej Karolinie przedstawili na Kongresie HRS 2018 wyniki retrospektywnej obserwacji jednoośrodkowej pacjentów z implantowanym ICD VR-T DX. Oceniono korzyści płynące z zastosowania układu typu DX w kontekście wykrywania arytmii przedsionkowych i późniejszego postępowania. Autorzy ...
0
DONIESIENIA

Predykcja zaostrzeń niewydolności serca wciąż stanowi jeden z ważniejszych problemów występujących o osób z ICD czy CRT. Shoda i wsp. ocenili przydatność oporności wewnątrzsercowej, nowego parametru hemodynamicznego mierzonego przez urządzenia wszczepialne.  Oporność wewnątrzsercowa jest mierzona między czterema pierścieniami elektrody ...
0
DONIESIENIA

Badacze z niemieckich ośrodków w Duesseldorfie i Bochum sprawdzili czy stężenia TSH i fT4 w osoczu mają związek z występowaniem arytmii komorowych u pacjentów kierowanych do implantacji ICD. W tym celu przeanalizowali retrospektywne dane 112 kolejnych pacjentów w eutyreozie ...
0
DONIESIENIA

Podczas Kongresu Heart Rhythm Society w Bostonie Dr Krahn przedstawił w sesji Late-Breaking Clinical Trials wyniki PADIT poświęconego prewencji zakażeń podczas implatacji urządzeń kardiologicznych (cardiac implantable electronic device, CIED). Autorzy zwrócili uwagę, że spektrum działania zalecanej w wytycznych i ...
0
DONIESIENIA

Zachorowalność i śmiertelność u pacjentów poddanych terapii resynchronizującej (CRT-P) w porównaniu z terapią resynchronizującą z defibrylatorem (CRT-D) u osiemdziesięciolatków w warunkach „real life” EP Europace, Volume 19, Issue 8, 1 August 2017, Pages 1357–1363, Dr n. med. Marcin ...
0
DONIESIENIA

Reed i wsp. z Emergency Medicine Research Gruop Edinburgh sprawdzili czy oznaczenie stężenia BNP i wysokoczułej troponiny I są w stanie ocenić ryzyko wystąpienia istotnej arytmii i 90-dniowej śmiertelności i poważnych incydentów sercowych u pacjentów pojawiających się na ...
0
DONIESIENIA

Quesada i wsp. przedstawili w Barcelonie kolejną subanalizę badania MADIT-CRT, tym razem poświęconą bezobjawowym pacjentom z niewydolnością serca w klasie I wg NYHA. Do badania MADIT-CRT włączono pacjentów z frakcją wyrzutową lewej komory ≤30% i zespołem QRS ≥130 ms ...
0