DONIESIENIA

DONIESIENIA

Diego i wsp. z Uniwersytetu w Alicante w Hiszpanii porównali częstość adekwatnych wyładowań ICD w grupie osób przyjmującej inhibitor konwertazy angiotensyny lub sartan, a następnie sakubitryl/walsartan. Do tego prospektywnego badania włączono pacjentów z ICD i klasą II wg ...
0
DONIESIENIA

Biorąc pod uwagę trudności związane ze stratyfikacją ryzyka pacjentów poddawanych usunięciu elektrod TA Boyle i RG Carrillo postanowili sprawdzić przydatność sieci neuronowych w ocenie wyniku tego typu zabiegów. Sieć neuronowa początkowo zostaje nauczona bazy danych z wieloma zmiennymi i ...
0
DONIESIENIA

Nguyen i wsp. z Uniwersytetu w Maastricht przedstawili nową, nieinwazyjną metodą pozwalającą na optymalną implantację elektrody lewokomorowej w miejscu o najpóźniejszej aktywacji lewej komory. Autorzy stworzyli system do integracji wyników badania rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej i elektrokardiograficznej mapy potencjałów ...
0
DONIESIENIA

Podczas tegorocznego Kongresu EHRA w Barcelonie odbyła się sesją poświęcona praktycznemu zastosowaniu nowych wytycznych Heart Rhythm Society dotyczących postępowania z elektrodami i usuwania elektrod. Przede wszystkim warto podkreślić, że nowy dokument HRS zawiera zalecenia postępowania z elektrodami, a ...
0
AKTUALNOŚCI DONIESIENIA

Podczas tegorocznego Kongresu EHRA opublikowano nowe wytyczne dot. diagnostyki i postępowania w omdleniach. Szesnastoosobowa grupa robocza, po przeszło dwóch latach pracy, przygotowała dokument zawierający ponad 113 zaleceń postępowania w omdleniach. Ponad 40% z nich to zalecenia klasy I, ...
0
DONIESIENIA

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami pierwszego randomizowanego badania oceniającego skuteczność ablacji AF na śmiertelność i zachorowalność u pacjentów z niewydolnością serca. Autor: Diana Paskudzka ...
0
AKTUALNOŚCI DONIESIENIA

W Heart Rhythm Journal, pod adresem http://www.heartrhythmjournal.com/article/S1547-5271(17)31321-8/abstract ukazał się bardzo ciekawy artykuł pod tytułem „Detection of new atrial fibrillation in patients with cardiac implanted electronic devices and factors associated with transition to higher device-detected atrial fibrillation burden” („Detekcja ...
0
AKTUALNOŚCI DONIESIENIA

Analiza prospektywnego, nierandomizowanego badania, które miało na celu ocenę bezpieczeństwa MRI na poziomie natężenia pola magnetycznego 1,5 Tesli u ponad 1509 pacjentów ze wszczepionym stymulatorem (58%) i kardiowerterem(42%) ...
0
DONIESIENIA

O ile implantacja CRT w układach „de novo” jest już w pełni uznaną metodą terapii to zabiegi do CRT wciąż nie mają dostatecznej ilości badań i publikacji nauk „up grade” owych abyśmy wiedzieli jakie potencjalne korzyści przynoszą tym ...
0
DONIESIENIA

Implantacja CRT  u chorych z rytmem zatokowym jest od lat uznaną metodą terapii  to u chorych z niewydolnością serca, obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory i napadowym migotaniem i/lub trzepotaniem przedsionków  (Af/Afl) brak jest dużych randomizowanych badań oceniających ten ...
0