DONIESIENIA

DONIESIENIA

Implantacja CRT  u chorych z rytmem zatokowym jest od lat uznaną metodą terapii  to u chorych z niewydolnością serca, obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory i napadowym migotaniem i/lub trzepotaniem przedsionków  (Af/Afl) brak jest dużych randomizowanych badań oceniających ten ...
0
DONIESIENIA

Zgodnie z danymi rejestru Gloria-AF prezentowanymi w EHRA Europace- Cardiostim 2017, pacjenci, u których zdiagnozowano bezobjawowe migotanie przedsionków częściej doświadczają powikłań związanych z udarem mózgu niż pacjenci z objawową formą migotania przedsionkowego. Do badania włączono ponad 6000 pacjentów: ...
0
DONIESIENIA

Na całym świecie w ostatnich latach zanotowano  istotny wzrost implantacji urządzeń wszczepialnych (CEID). To w znaczny sposób zredukowało śmiertelność z powodów sercowo-naczyniowych. Niestety wiąże się to również ze zwiększeniem ilości powikłań,  w tym również tych najgroźniejszych dla życia ...
0
DONIESIENIA

Stymulacja wierzchołka prawej komory serca prowadzi do istotnych negatywnych następstw w funkcji lewej komory.  Wydaje się, że alternatywne miejsca stymulacji – między innymi pęczka Hisa mogą zapewnić bardziej fizjologiczne przewodzenie przedsionkowo- komorowe i międzykomorowe. Celem tej pracy była ...
0
DONIESIENIA

Zakażenia stanowią poważne powikłania po wszczepianiu urządzeń stymulujących układ krążenia – CIED (cardiovascular implantable electronic device). Na optymalne leczenie zakażeń powszczepiennych składa się  całkowite usunięcie urządzenia stymulującego. W konsekwencji wiąże się to ze: zwiększoną śmiertelnością; wyższymi kosztami leczenia ...
0
DONIESIENIA

Aby uzyskać pełną użyteczność kliniczną monitorowania telemetryczną w implantowanych urządzeniach niezbędne są liczne transmisje danych. Może to mieć negatywny wpływ na żywotność baterii i tym samym istotnie zmniejszać korzyści kliniczne telemedycyny. Celem badania TRUST była: ocena czy częste ...
0
DONIESIENIA

Implantowane Kardiowertery defibrylatory (ICD) serca od są uznaną metodą prewencji nagłego zgonu sercowego (NZS). Niestety, relatywnie często dochodzi do nieadekwatnych wyładowań, wpływających ujemnie na stan kliniczny chorych. Teoretycznie dwujamowy ICD (D-ICD) powinien zapewniać lepsze różnicowanie  arytmii, ale wymagana ...
0
DONIESIENIA

Po zabiegach cewnikowej ablacji prądem o częstotliwości radiowej (RF) u pacjentów ze „scar-related „tachykardią komorową (VT) wczesne zgony wynoszą aż 5%  (ponad połowa zdarzeń ma miejsce w warunkach szpitalnych). Ablacja cewnikowa RF stanowi podstawowy element leczenia nawracającej VT, ...
0
DONIESIENIA

Znaczenie położenia elektrody lewokomorowej w układach CRT zostało pokazane  w wielu opublikowanych badaniach. Natomiast brak jest badań, które analizowały ten istotny problem kliniczny dla elektrody prawokomorowej. Celem tej pracy była ocena wpływu położenia elektrody prawokomorowej  w wierzchołku prawej ...
0
DONIESIENIA

Celem badania była ocena zależności, między podawanym przez układ CRT % zespołów wystymulowanych (%Vp), a rzeczywiście skuteczną stymulacją resynchronizujacą. Każdy pacjent po implantacji CRT w czasie badania 24 godzinnej rejestracji EKG metodą Holtera (24HM) miał zapisywany IEGM LV ...
0