udar

udar

DONIESIENIA
Zgodnie z danymi rejestru Gloria-AF prezentowanymi w EHRA Europace- Cardiostim 2017, pacjenci, u których zdiagnozowano bezobjawowe migotanie przedsionków częściej doświadczają powikłań związanych z udarem mózgu niż pacjenci z ...
0

DONIESIENIA
Brytyjski Heart Rhythm Congress (HRC) – największy kongres edukacyjny w Wielkiej Brytanii poświęcony wyłącznie zaburzeniom rytmu serca zgromadził w Birmingham ponad 3000 ekspertów i pracowników służby zdrowia z ...
0

AKTUALNOŚCI
Osoby z rozrusznikami serca lub defibrylatorami, które doświadczają tylko krótkich epizodów migotania przedsionków mają bardzo niskie ryzyko wystąpienia udaru mózgu, co sugeruje, że antykoagulanty w tej grupie pacjentów ...
0

DONIESIENIA
Prognostyczna i patologiczne znaczenie AHRE nie jest jeszcze w pełni poznany. Próby kliniczne terapii OAC są przeprowadzane w celu określenia, czy interwencja terapeutyczna może być korzystna dla pacjentów ...
0

DONIESIENIA
Migotanie przedsionków (AF) ma różne postaci: po raz pierwszy wykryte, napadowe, przetrwałe, utrwalone. Celem pracy było zbadanie objawów klinicznych, zarządzania i wyników napadowego oraz nienapadowego AF w ramach ...
0