Algorytm PARAD+ redukuje odsetek nieadekwatnych wyładowań ICD

doniesienia medialne

Autor: dr Łukasz Januszkiewicz

W niniejszym badaniu ISIS-ICD oceniono skuteczność nowego algorytmu dyskryminacji arytmii PARAD+ w redukcji nieadekwatnych interwencji ICD. 

Do badania ISIS-ICD włączono chorych z dwujamowym ICD lub CRT-D z trzema elektrodami (urządzenia firmy MicroPort CRM wyposażone w algorytm PARAD+). Okres obserwacji wyniósł dwa lata, a pierwszorzędowym punktem końcowym było przeżycie bez nieadekwatnych wyładowań. Nieadekwatne wyładowania były oceniane niezależnie. 

Wszyscy pacjenci mieli zaprogramowane strefy: wolnego VT (150/min, licznik 30), VT (185/min, licznik 16), szybkiego VT (230/min, licznik 8), VF (255/min). Algorytm PARAD+ różnicuje arytmie nadkomorowe od komorowych kolejno na podstawie stabilności rytmu komór, analizy związku przewodzenia przedsionkowo-komorowego, poszukiwania długiego cyklu, początku arytmii, miejsca rozpoczęcia arytmii w przypadku częstoskurczu 1:1. 

Do badania włączono 1013 pacjentów. Średnia wieku wyniosła 67,1?11,4 lat, a ponad 80% uczestników stanowili mężczyźni. Urządzenia implantowano w 68% w prewencji pierwotnej nagłego zgonu sercowego, w 30% w prewencji wtórnej, a w 2% z innych przyczyn. Mediana obserwacji wyniosła 552 dni. Spośród 993 chorych z włączonym algorytmem PARAD+ nieadekwatne wyładowania stwierdzono u 14 pacjentów. Odsetek pacjentów bez nieadekwatnych terapii wyniósł 98,1% (95% CI 96,8-98,9%). W zależności od analizy oszacowano, że nieadekwatne wyładowania występowały u 1-2 pacjentów na 100 osobolat. 

Podsumowując, nowy algorytm dyskryminacji arytmii komorowej PARAD+ pozwala na istotną redukcję nieadekwatnych interwencji do poziomu 1-2 na 100 osobolat przy zachowaniu włączonych relatywnie nisko stref detekcji.

Oprac. na podstawie Ruiz-Granell R., Dovellini E.V., Dompnier A. i wsp.: Algorithm-based reduction of inappropriate defibrillator shock: Results of the Inappropriate Shock Reduction wIth PARAD+ Rhythm DiScrimination?Implantable Cardioverter Defibrillator Study. Heart Rhythm 2019; doi: 10.1016/j.hrthm.2019.03.016.

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły