Arytmie komorowe u pacjentów z EF > 40% ? badanie VIP-HF

doniesienia medialne

Utrwalone arytmie komorowe występują rzadko u pacjentów z HFmrEF/HFpEF z implantowanym rejestratorem arytmii. Z kolei klinicznie istotne epizody bradykardii obserwowano częściej niż się spodziewano. Do prospektywnego, wieloośrodkowego badania obserwacyjnego VIP-HF włączono pacjentów z HF z EF > 40%, którym implantowano rejestrator arytmii. Ostatecznie włączono 113 z planowanych 250 chorych. Średnia wieku wyniosła 73?8 lat, 51% stanowiły kobiety, 54% osób było w klasie II wg NYHA, a 46% w klasie III. Średnia EF wyniosłą 54?6%, a ? pacjentów miało EF > 50%. W monitorowaniu holterowskim 18% osób miało nieutrwalony częstoskurcz komorowy, a 37% chorych ? migotanie przedsionków. W trakcie obserwacji trwającej średnio 657 dni utrwalony częstoskurcz komorowy wystąpił u jednego pacjenta (0,6 na 100 osobolat, 95% CI 0,2-3,5). Nieutrwalone częstoskurcze komorowe obserwowano z częstością 11,5 na 100 osobolat. U pięciu osób stwierdzono bradyarytmie (wskaźnik 3,2 na 100 osobolat), u trzech pacjentów implantowano stymulator serca. W sumie 23 osoby (20%) były hospitalizowane z powodu niewydolności serca (wskaźnik 16,3 na 100 osobolat), a 14 pacjentów zmarło (8,7 na 100 osobolat): 10 z przyczyn sercowo-naczyniowych, cztery przypadki nagłych zgonów ? jeden przypadek bradyarytmii i trzy nieokreślone. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ejhf.1970

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły