Archives by: Andrzej Grupiński

Andrzej Grupiński

Andrzej Grupiński Posts

AKTUALNOŚCI
Coraz powszechniejsze i bardziej złożone zaburzenia rytmu serca, ścisłe związki pomiędzy arytmiami a niewydolnością serca i udarem mózgu oraz innowacyjne metody diagnostyczne i terapeutyczne w dziedzinie elektrofizjologii i ...
0

Podstawy Programowania Stymulatora
Jak ograniczyć ryzyko szybkiej stymulacji komór podczas arytmii nadkomorowej w stymulatorze dwujamowym? Jak działa ten algorytm? Czy powinniśmy uruchamiać tę funkcję u każdego chorego? Na co powinniśmy zwrócić ...
0

Podstawy Programowania Stymulatora
Okresy refrakcji w stymulatorze serca – parametr niewidoczny podczas rutynowej kontroli pacjenta z implantowanym urządzeniem. Czy ustawienie „AUTO” jest zawsze optymalne? Kiedy powinniśmy programować indywidualnie okresy refrakcji? Jaki ...
0

QUIZY
Autorzy pytań: Ewelina Boczar, Marcin Grabowski, Aleksander Maciąg, Paweł Syska, Dariusz Zając ...
0

AKTUALNOŚCI
dr n. med. Marcin Witkowski Pomimo że aktualnie implantowane elektrody defibrylujące demonstrują coraz większy okres żywotności oraz są coraz bardziej niezawodne, nadal pozostają najsłabszym ogniwem systemu w implantowanych ...
0

AKTUALNOŚCI
prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski W licznych badaniach udowodniono ponad wszelką wątpliwość, że stymulacja resynchronizująca (CRT) poprawia stan chorych z niewydolnością serca i wydłużonym czasem trwania ...
0

AKTUALNOŚCI
dr Łukasz Januszkiewicz Wytyczne HRS/EHRA/APHRS/SOLEACE dotyczące programowania wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów (ang. implantable cardioverter-defibrillator, ICD) nie zalecają rutynowego wykonywania testu defibrylacji (ang. defibrillation testing, DT) u pacjentów podczas implantacji ICD ...
0

AKTUALNOŚCI
dr Rafał Supryn Rozwój technologii związanej z zabiegami implantacji ukła-dów resynchronizujących pozwala nam na coraz bardziej skuteczne leczenie pacjentów z przewlekłą niewy-dolnością serca. Pomimo stosowania elek-trod czteropolowych, rozbudowanych ...
0

AKTUALNOŚCI
dr Łukasz Januszkiewicz Znajomość anatomii układu żylnego serca pacjenta jest kluczowa dla powodzenia zabiegu implantacji układu do resynchronizacji. Problemy z zacewnikowaniem samej zatoki wieńcowej, przejściem przez zastawkę Vieussensa ...
0

AKTUALNOŚCI
dr n. med. Marcin Michalak Terapia resynchronizująca serce (CRT), polegająca na synchronicznej stymulacji lewej i prawej komory serca, ma ugruntowaną pozycję w leczeniu niewydolności serca u objawowych chorych ...
0