Archives by: Andrzej Grupiński

Andrzej Grupiński

Andrzej Grupiński Posts

Podstawy Programowania ICD
Jednym z ważniejszych elementów opieki nad pacjentem po implantacji urządzenia jest diagnostyka powikłań. Uszkodzenie elektrody endokawitarnej jest bardzo poważną nieprawidłowością. Współczesne stymulatory i defibrylatory serca dzięki rozbudowanym funkcjom ...
0

doniesienia medialne
AKTUALNOŚCI
Kolejne edycje “Stanadrdów TLE” prezentują ogólne zalecenia dotyczące warunków przeprowadzania i organizacji zabiegów TLE mają na celu zwiększenie ich bezpieczeństwa a przede wszystkim minimalizację ryzyka zgonów w następstwie ...
0

doniesienia medialne
Doniesienia medialne
Ochronne nakrycia głowy lepiej nosić na szyi – wskazuje badanie opublikowane na łamach JACC EP. Autorzy zbadali skuteczność nakrycia głowy na przykładzie opaski RADPAD No Brainer w redukcji dawki promieniowania ...
0

doniesienia medialne
Doniesienia medialne
W trakcie pandemii COVID-19 rokowanie pacjentów po pozaszpitalnym nagłym zatrzymaniu krążenia uległo istotnemu pogorszeniu. Autorzy prezentowanej publikacji przeanalizowali przypadki pozaszpitalnego nagłego zatrzymania krążenia w hrabstwie Multnomah w stanie ...
0

doniesienia medialne
Doniesienia medialne
Potwierdzenie korelacji między omdleniami a bradyarytmiami jest kluczowe w redukcji ryzyka nawrotów omdleń. Prospektywny wieloośrodkowy włoski rejestr dostarcza ważnych danych dot. kwalifikacji pacjentów do implantacji układu stymulującego serce. ...
0

doniesienia medialne
Doniesienia medialne
Badacze z Londynu sugerują, że należy rozważyć wczesną (≤ 5 dni) implantację układu stymulującego serce u pacjenta z blokiem przedsionkowo-komorowym po operacji kardiochirurgicznej kilku zastawek. Autorzy ocenili dane z ...
0

doniesienia medialne
Doniesienia medialne
EKG może być prostym narzędziem przydatnym w stratyfikacji ryzyka pacjentów hospitalizowanych z powodu infekcji SARS-CoV-2. Lekarze z Rzymu ocenili zmiany w EKG związane ze śmiertelnością u pacjentów z COVID-19. ...
0

doniesienia medialne
Doniesienia medialne
Technika implantacji elektrody prawokomorowej wydaje się nie mieć wpływu na występowanie niedomykalności trójdzielnej po zabiegu implantacji układu stymulującego serce. Badacze z University of Pennsylvania przeanalizowali retrospektywnie 583 osób (w ...
0

doniesienia medialne
Doniesienia medialne
Długoterminowa obserwacja pacjentów z badania DAPA potwierdziła zasadność implantacji ICD u osób wysokiego ryzyka ze STEMI. Do tego randomizowanego wieloośrodkowego badania prowadzonego w latach 2004-2013,porównującego ICD z konwencjonalną terapią, włączono ...
0