Badanie PRomPT ? czy stymulacja obszaru okołozawałowego może przynieść korzyści?

W czasie Kongresu ESC 2015 ogłoszono wyniki badania PRomPT, które zostało zaprojektowane by odpowiedzieć na pytanie: czy u pacjentów z dużym zawałem serca (CPK >3000 U/l) i szerokością zespołu QRS <120 ms, stymulacja elektrodą lewokomorową okolicy okołozawałowej może zapobiec niekorzystnemu remodelingowi?

126 pacjentów w ciągu 10 dni po zawale serca randomizowano w stosunku 1:1:1 do stymulacji prawej i lewej komory (n=41), stymulacji wyłączenie lewej komory (n=40) i grupy kontrolnej (n=45). Na rycinie 1 zaznaczono optymalne miejsca implantacji elektrody lewokomorowej w zależności od obszaru zawału. Po 18 miesiącach oceniono w badaniu echokardiograficznym zmianę objętości końcowo-rozkurczowej lewej komory (?LVEDV), w porównaniu do wartości wyjściowych.

Elektrodę skutecznie implantowano na akceptowalny obszar okolicy okołozawałowej u 95,5% chorych, u 62,7% uzyskano docelowy segment do stymulacji. Po 18 miesiącach nie wykazano istotnych różnic w ?LVEDV, ani innych parametrach echokardiograficzneych między grupą stymulacji, a grupą kontrolną (wzrost odpowiednio o 16,7?30,5 ml i 15,3?28,6 ml, p=0,92) (ryc. 2, ryc. 3). Nie stwierdzono także żadnych istotnych statystycznie różnic w zakresie: jakości życia, teście sześciominutowego marszu.

Podsumowując, w niniejszym badaniu klinicznym z randomizacją nie wykazano, by stymulacja obszaru okołozawałowego u pacjentów po pierwszym, dużym zawale serca zmniejszała niekorzystny remodeling lewej komory w obserwacji 1,5-rocznej.

[button type=”bd_button btn_large” url=”https://akademiaelektroterapii.pl/wp-content/uploads/2015/09/Ryc.-1.pdf” target=”on” button_color_fon=”#3fc2da” button_text_color=”#FFFFFF” ]Rycina 1 –  ZOBACZ[/button] [button type=”bd_button btn_large” url=”https://akademiaelektroterapii.pl/wp-content/uploads/2015/09/Ryc.-2.pdf” target=”on” button_color_fon=”#3fc2da” button_text_color=”#FFFFFF” ]Rycina 2 –  ZOBACZ[/button] [button type=”bd_button btn_large” url=”https://akademiaelektroterapii.pl/wp-content/uploads/2015/09/Ryc.-3.pdf” target=”on” button_color_fon=”#3fc2da” button_text_color=”#FFFFFF” ]Rycina 3 –  ZOBACZ[/button]

 

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły