Bezobjawowi pacjenci odnoszą korzyści z implantacji ICD

doniesienia medialne

Autor: dr Łukasz Januszkiewicz

Sabbag i wsp. przeanalizowali dane z prospektywnego, narodowego rejestru w Izraelu pod kątem korzyści z ICD w grupie bezobjawowych pacjentów z kardiomiopatią niedokrwienną z implantowanym kardiowerterem-defibrylatorem w prewencji pierwotnej nagłego zgonu sercowego. 

Oceniono występowanie arytmii komorowych, adekwatnych interwencji i zgonów w zależności od klasy NYHA. Do badania włączono kolejnych 1670 chorych z kardiomiopatią niedokrwienną z implantowanym ICD w prewencji pierwotnej nagłego zgonu sercowego, którzy byli włączeni do rejestru Israeli ICD Registry od 2010 r. 

Bezobjawowi pacjenci (NYHA I) stanowili 19% badanej populacji. Stwierdzono niższą śmiertelność w grupie osób w klasie NYHA I i NYHA II w porównaniu z klasą NYHA III-IV (odpowiednio: 5,4% i 5,8% vs. 10,5%, p = 0,003). Co ciekawe, adekwatne terapie ICD skorygowane o zgon jako konkurencyjne ryzyko występowały częściej u pacjentów w klasie NYHA I (11% vs. 7%, p = 0,021). W analizie wieloczynnikowej klasa NYHA I była niezależnym predyktorem dwukrotnie częstszych interwencji ICD w porównaniu z klasą NYHA II-IV (HR 2,03, 95% CI 1,28-3,24). 

Podsumowując, powyższe dane wskazują, że pacjenci z kardiomiopatią niedokrwienną bez objawów niewydolności serca mogą mieć wyższe ryzyko adekwatnych terapii ICD w porównaniu z pacjentami w klasie NYHA II-IV po dopasowaniu konkurencyjnego ryzyka zgonu. To z kolei sugeruje istotne korzyści płynące z ICD w populacji osób z niewydolnością serca w klasie NYHA I. 

Oprac. na podstawie: Sabbag A., Glikson M., Suleiman M. i wsp.: Arrhythmic burden among asymptomatic patients with ischemic cardiomyopathy and an implantable cardioverter-defibrillator. Heart Rhythm 2019; 16:813-9. 

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły