BNP i wysokoczuła troponina I przydatne w diagnostyce omdleń w izbie przyjęć

Reed i wsp. z Emergency Medicine Research Gruop Edinburgh sprawdzili czy oznaczenie stężenia BNP i wysokoczułej troponiny I są w stanie ocenić ryzyko wystąpienia istotnej arytmii i 90-dniowej śmiertelności i poważnych incydentów sercowych u pacjentów pojawiających się na izbie przyjęć z powodu niewyjaśnionych omdleń.

Do tego jednoośrodkowego prospektywnego badani włączono pacjentów powyżej 16 roku życia, którzy zgłosili się na izbę przyjęć w ciągu 6 godzin od epizodu niewyjaśnionego omdlenia. Wszystkim pacjentom oznaczono stężenie troponiny I i BNP, a także założono zewnętrzny monitor EKG ZIO XT.

Jako istotne zagrażające życiu arytmie definiowano: VF, VT ?120 uderzeń na minutę ?30 sekund, objawowy VT, blok przedsionkowo-komorowy trzeciego stopnia, objawowy blok drugiego stopnia typu 2, pauzę zatokową ?6 sekund, objawową bradykardię <40 uderzeń na minutę przez ?30 sekund. Jako istotne arytmie definiowano m.in. bezobjawowy VT ?120 uderzeń na minutę trwający <30 sekund, objawową bradykardię zatokową <60 uderzeń na minutę, objawową bradykardię zatokową <40 uderzeń na minutę przez <30 sekund, zespół bradykardia-tachykardia, objawowe napady migotania/trzepotania przedsionków, rytm węzłowy, objawowy blok przedsionkowo-komorowy 1 stopnia.

Do badania włączono 86 pacjentów. U 25 z nich wykryto istotną arytmię (w tym 5 zagrażających życiu), 9 pacjentów miało objawową istotną arytmię. Łącznie u 26 z 86 chorych (30,2%) wystąpił poważny incydent sercowy lub zgon w obserwacji 90-dniowej. Zarówno BNP przy przyjęciu jak i wysokoczuła troponina I były związane z istotną arytmią i niekorzystnym rokowaniem. BNP >20 pg/ml i/lub wysokoczuła troponina I powyżej 99 centyla  po 3 godzinach ze 100-procentową czułością i 43-procentową swoistością przewidywały wystąpienie istotnej arytmii. Z kolei oba markery przewidywały wystąpienie poważnego incydentu w ciągu 90 dni z czułością 100% i swoistością 44%.

Podsumowując, BNP i wysokoczułe oznaczenie troponiny mogą być obiecującymi markerami istotnej arytmii i poważnego rokowania w obserwacji 90-dniowej.

Oprac. na podstawie  P420 Brain Natriuretic Peptide (BNP) and high-sensitivity troponin I at 3 hours post Emergency Department (ED) attendance predicts all significant arrhythmias at 3 months in unexplained ED syncope patients. MJ Reed, i wsp. EP Europace, Volume 20, Issue suppl_1, 1 March 2018, Pages i78?i79, doi:10.1093/europace/euy015.231

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły