Bradyarytmie polekowe na izbie przyjęć ? jak często nawracają?

Objawowe bradyarytmie polekowe stosunkowo często występują u pacjentów zgłaszających się na szpitalną izbę przyjęć. Grupa naukowców z Malagi i Granady opisała losy pacjentów, którzy zgłosili się na izbę przyjęć z powodu objawowej polekowej bradyarytmii. Wyniki pracy przedstawił R. Rivera-Lopez podczas tegorocznego Kongresu ESC.

Do tego retrospektywnego badania włączono 62 chorych o średniej wieku 78,2?8,3 lat (47,5% mężczyzn) z rytmem węzłowym, blokiem przedsionkowo-komorowym drugiego lub trzeciego stopnia, które wystąpiły podczas terapii lekami powodującymi bradykardię. Wszyscy chorzy zostali wypisani z izby przyjęć po powrocie prawidłowego rytmu. Średni okres obserwacji wyniósł 1,49?0,69 roku. Przeanalizowano śmiertelność w okresie 2 miesięcy po wypisie z izby przyjęć, nawrót objawowej bradyarytmii lub omdleń a także predyktory tych zdarzeń.

Dwumiesięczna śmiertelność wyniosła 4,8%. Ponad połowa pacjentów (51,6%) miała nawrót objawowej bradyarytmii. Ostatecznie stymulator serca implantowano 75% z nich. Mediana czasu do nawrotu objawów wyniosła 46 dni (zakres 3-480 dni). Blisko co piąty pacjent (17,8%) doznał omdlenia. Nawrót objawowej bradyarytmii częściej obserwowano u pacjentów bez choroby serca (67,8% vs. 38,7%, p=0,025) i u starszych osób (80,1?7,7 vs. 76,7?7,2, p=0,066). Wykazano trend w kierunku częstszych nawrotów bradyarytmii u osób z niższą częstością akcji serca podczas pierwszego epizodu (38,1?7,2 vs. 40,8?7,4, p=0,13). W analizie wieloczynnikowej pokazano, że starszy wiek i brak choroby serca były niezależnymi predyktorami nawrotu bradyarytmii (odpowiednio p 0,03 i 0,05).

Podsumowując, ponad połowa pacjentów wypisana z izby przyjęć po przejściowej, objawowej bradyarytmii polekowej doznaje nawrotu dolegliwości mimo odstawienia leków zwalniających czynność serca. Starszy wiek i brak choroby serca wiążą się z nawrotem dolegliwości.

Rivera-Lopez R. i wsp. Outcomes after emergency department discharge of patients with transient drug-related bradyarrhythmias. European Heart Journal 2016; 37 (Abstract Supplement), 1305. Abstract P6303.

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły