BUDAPEST-CRT Upgrade: rozbudowa do CRT przynosi korzyści u osób z RVP ≥20%

Randomizowane badanie wskazuje na korzyści z płynące z rozbudowy do CRT u pacjentów z odsetkiem stymulacji komorowej ≥20%. Do tego wieloośrodkowego badania włączono 360 objawowych pacjentów z niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową NYHA II-IVa, z wszczepionym układem stymulującym lub ICD, z odsetkiem stymulacji komorowej ≥20%, zespołem QRS ≥150 ms, których randomizowano do rozbudowy do CRT-D (n=215) lub ICD (n=145) w stosunku 3:2. Pierwszorzędowym punktem końcowym była śmiertelność całkowita, hospitalizacja z powodu niewydolności serca, redukcja wymiaru końcowoskurczowego <15% w obserwacji rocznej. Pierwszorzędowy punkt końcowy wystąpił u 32,4% osób zrandomizowanych do CRT-D i 78,9% zrandomizowanych do ICD (OR 0,11, 95% CI 0,06-0,19, p<0,001). Zgon lub hospitalizację z powodu niewydolności serca stwierdzono u 10% w grupie CRT-D i 32% z grupy ICD (HR 0,27, 95% CI 0,16-0,47, p<0,001). Powikłania związane z zabiegiem lub urządzeniem wystąpiły u 12,3% z grupy CRT-D i 7,8% z grupy ICD. 

https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehad591/7251970

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły