AKTUALNOŚCI

doniesienia medialne
AKTUALNOŚCI

Kardiomiopatia przerostowa (ang. hypertrophic cardiomyopathy, HCM) jest chorobą o podłożu genetycznym sarkomerów, która objawia się przerostem lewej komory, dysfunkcją mikrokrążenia, upośledzoną relaksacją i włóknieniem miokardium, które to zmiany nie są związane z nadmiernym obciążeniem serca na skutek np. ...
0
AKTUALNOŚCI WSKAZANIA

Podczas ostatniego Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego przestawiono wytyczne postępowania z pacjentami z migotaniem przedsionków. Do najważniejszych nowości w zaleceniach należy zaliczyć wielodyscyplinarne podejście do leczenia pacjenta z migotaniem przedsionków, zwiększenie roli pacjenta w procesie terapeutyczno-diagnostycznym oraz zwiększenie roli ...
0
AKTUALNOŚCI WSKAZANIA

Wybuch pandemii COVID-19 spowodował w pierwszej połowie bieżącego roku niemal całkowite wstrzymanie pracy placówek służby zdrowia świadczących pomoc ambulatoryjną. Znacznemu ograniczeniu uległa również liczba pacjentów poddawanych hospitalizacji. W zakresie wykonywania procedur elektrofizjologicznych zarejestrowano zmniejszenie liczby implantacji stymulatorów i ...
0
AKTUALNOŚCI WSKAZANIA

Badanie BioSync CLS potwierdza skuteczność stymulacji w omdleniach wazowagalnych W trakcie dwuletniej obserwacji pacjentów z omdleniami odruchowymi randomizowanych do implantacji układu stymulującego serce w grupie DDD-CLS omdlenia występowały istotnie rzadziej niż w grupie ODO (22% vs. 68%; HR ...
0
AKTUALNOŚCI WSKAZANIA

Opublikowany we wrześniu 2020 r. dokument zespołu ekspertów EHRA/ HRS/ APHRS/ LAHRS porządkuje aktualną wiedzę na temat stosowania właściwych narzędzi do oceny ryzyka u pacjentów z arytmiami. Znajdziemy w nim m.in. rozdziały poświęcone:  ryzyku rozwoju migotania przedsionków w poszczególnych ...
0
AKTUALNOŚCI

Autorzy stanowiska American Heart Association dot. arytmii polekowych przeprowadzili przegląd systematyczny poświęcony występowaniu brady- i tachyarytmii po przyjmowaniu farmaceutyków. Omówiono w nim także mechanizmy arytmogenne poszczególnych grup leków. W poniższym opracowaniu przedstawiono główne grupy leków mogące zwiększać ryzyko ...
0
AKTUALNOŚCI Wydarzenia AE Wykłady

Zobacz wydarzenie LIVE – kliknij PLAY Miło nam poinformować, że XV edycja  konferencji  ICD Train odbywa się w zmienionej i dopasowanej do wymogów  zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii formie. Zmuszeni obostrzeniami nie możemy spotkać się w tak szerokim gronie jak zawsze, a ...
0
AKTUALNOŚCI Doniesienia medialne

Digoksyna może być lekiem pierwszego rzutu u pacjentów z utrwalonym migotaniem przedsionków i niewydolnością serca – wskazują wyniki badania RATE-AF przedstawione w sesji Late-Breaking Science. Do badania włączono pacjentów powyżej 60 roku życia z utrwalonym migotaniem przedsionków i dusznością ...
0
AKTUALNOŚCI

Zapraszamy 14.09.2020 o godz. 18:00 Prowadzącym ekspertem jestdr hab. n. med. Artur BaszkoKierownik Centrum Kardiologii Interwencyjnej w Centrum Medycznym HCP Poznaniu Tematem seminarium jest implantacja układu CRT-D.W czasie webinarium zostaną omówione: kolejne kroki zabiegu, techniki wykorzystywane przez operatora, ...
0
AKTUALNOŚCI

Dokument opisuje i porządkuje metodologię przeprowadzania oceny ryzyka w różnych populacjach pacjentów z chorobami serca lub stanami o wysokim ryzyku ich wystąpienia. Jego celem jest podniesienie świadomości stosowania odpowiedniego narzędzia oceny ryzyka dla danego wyniku w danej populacji ...
0