AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Coraz powszechniejsze i bardziej złożone zaburzenia rytmu serca, ścisłe związki pomiędzy arytmiami a niewydolnością serca i udarem mózgu oraz innowacyjne metody diagnostyczne i terapeutyczne w dziedzinie elektrofizjologii i elektroterapii będą tematami przewodnimi XXX Jubileuszowej Konferencji Sekcji Rytmu Serca ...
0
AKTUALNOŚCI

dr n. med. Marcin Witkowski Pomimo że aktualnie implantowane elektrody defibrylujące demonstrują coraz większy okres żywotności oraz są coraz bardziej niezawodne, nadal pozostają najsłabszym ogniwem systemu w implantowanych kardiowerterach-defibrylatorach, a powikłania z nimi związane stanowią istotny procent powikłań. ...
0
AKTUALNOŚCI

prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski W licznych badaniach udowodniono ponad wszelką wątpliwość, że stymulacja resynchronizująca (CRT) poprawia stan chorych z niewydolnością serca i wydłużonym czasem trwania zespołów QRS. Prowadzi do zmniejszenia śmiertelności oraz liczby hospitalizacji. Brak ...
0
AKTUALNOŚCI

dr Łukasz Januszkiewicz Wytyczne HRS/EHRA/APHRS/SOLEACE dotyczące programowania wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów (ang. implantable cardioverter-defibrillator, ICD) nie zalecają rutynowego wykonywania testu defibrylacji (ang. defibrillation testing, DT) u pacjentów podczas implantacji ICD po w lewej okolicy podobojczykowej. W praktyce klinicznej obserwuje się ...
0
AKTUALNOŚCI

dr Rafał Supryn Rozwój technologii związanej z zabiegami implantacji ukła-dów resynchronizujących pozwala nam na coraz bardziej skuteczne leczenie pacjentów z przewlekłą niewy-dolnością serca. Pomimo stosowania elek-trod czteropolowych, rozbudowanych systemów cewników do zatoki wieńco-wej, pętli oraz innych metod, wciąż ...
0
AKTUALNOŚCI

dr Łukasz Januszkiewicz Znajomość anatomii układu żylnego serca pacjenta jest kluczowa dla powodzenia zabiegu implantacji układu do resynchronizacji. Problemy z zacewnikowaniem samej zatoki wieńcowej, przejściem przez zastawkę Vieussensa czy implantacją elektrody lewokomorowej do docelowej bocznicy nie należą do ...
0
AKTUALNOŚCI

dr n. med. Marcin Michalak Terapia resynchronizująca serce (CRT), polegająca na synchronicznej stymulacji lewej i prawej komory serca, ma ugruntowaną pozycję w leczeniu niewydolności serca u objawowych chorych z szerokim zespołem QRS. Chociaż jest stosowana już od wielu ...
0
AKTUALNOŚCI Certyfikaty

Szanowni Państwo, prosimy o zalogowanie się w celu pobrania certyfikatu uczestnictwa w Kursie Terapia Resynchronizująca, który odbył się w Koszalinie/Mielnie w dniach 3-5. O4. 2019. W panelu należy wpisać dane: login: Imienazwisko (bez polskich liter) hasło: Koszalin2019 LOGOWANIE DO PANELU ...
0
AKTUALNOŚCI Certyfikaty

Szanowni Państwo, prosimy o zalogowanie się w celu pobrania certyfikatu uczestnictwa w kursie Kurs Troubleshooting ICD/CRT, który odbył się w Warszawie, w Auli Instytutu Kardiologii 20.02.1019. W panelu należy wpisać dane: login: Imienazwisko (bez polskich liter) hasło: Troubleshooting PRZEJDŹ DO ...
0
AKTUALNOŚCI

lek. Karol Przyłudzki, dr hab. n. med. Adam Sokal, dr hab. n. med. Oskar Kowalski Populacja chorych z migotaniem przedsionków w Polsce stale wzrasta, co wynika z postępującego starzenia się społeczeństwa oraz stałego wydłużania długości życia. Pacjenci z ...
0