Doniesienia medialne

doniesienia medialne
DONIESIENIA Doniesienia medialne

Bloki przedsionkowo-komorowe i bloki odnóg pęczka Hisa istotnie zwiększają ryzyko nagłego zatrzymania krążenia u pacjentów z sarkoidozą. Autorzy przeanalizowali dane 803 557 pacjentów z sarkoidozą z National Inpatient Sample (2005-2017): 4177 doznało nagłego zatrzymania krążenia. Zauważono, że elektrokardiograficzne markery zajęcia ...
0
doniesienia medialne
DONIESIENIA Doniesienia medialne

Arytmie, głównie bloki przedsionkowo-komorowe, to najczęstsza przyczyna omdleń u pacjentów z niewydolnością serca z umiarkowanie obniżoną frakcją wyrzutową. Do prospektywnego badania włączono 100 pacjentów z EF 35-50% i niewyjaśnionym omdleniem. Średnia wieku wyniosła 75,6 roku (IQR 67,6-81,2 roku), mediana ...
0
doniesienia medialne
DONIESIENIA Doniesienia medialne

Terapia inhibitorami SGLT2 wiąże się z niższym ryzykiem arytmii przedsionkowych i nagłego zgonu sercowego u pacjentów z cukrzycą. Autorzy przeprowadzili metaanalizę randomizowanych, podwójnie zaślepionych badań porównujących inhibitory SGLT2 z placebo lub aktywnym lekiem u pacjentów z cukrzycą lub ...
0
doniesienia medialne
DONIESIENIA Doniesienia medialne

W przypadku braku wyraźnych cech uszkodzenia elektrody lub nieprawidłowego połączenia elektrody do konektora okresowo występująca wysoka oporność w kanale stymulującym lub defibrylującym może być bezpiecznie obserwowana. Autorzy publikacji z „Heart Rhythm” przedstawili wyniki obserwacji 92 pacjentów, u których ...
0
doniesienia medialne
DONIESIENIA Doniesienia medialne

Średnio co trzeci pacjent, który cierpi na powszechnie uznawane za łagodne omdlenia wazowagalne, doznaje urazu – wskazują wyniki metaanalizy. Przeanalizowano dane z 23 badań obejmujących w sumie 3593 chorych. Pacjenci mieli rozpoznany zespół wazowagalny, a 82% z nich ...
0
doniesienia medialne
DONIESIENIA Doniesienia medialne

U osób powyżej 55 roku życia po udarze kryptogennym lub TIA 30-dniowe monitorowanie EKG za pomocą urządzenia KardiaMobile poprawia wykrywanie migotania przedsionków w porównaniu z klasycznym monitorowaniem EKG metodą Holtera. Do tego wieloośrodkowego badania włączono 203 pacjentów bez ...
0
doniesienia medialne
DONIESIENIA Doniesienia medialne

Ablacja migotania przedsionków zmniejsza ryzyko udaru niedokrwiennego i krwawienia śródczaszkowego. Koreańscy badacze porównali 1629 pacjentów poddanych ablacji migotania przedsionków, 3258 chorych z migotaniem przedsionków leczonych zachowawczo z 3258 osobami bez migotania przedsionków (grupa kontrolna) z narodowych rejestrów dopasowanych ...
0
doniesienia medialne
DONIESIENIA Doniesienia medialne

Ryzyko wystąpienia adekwatnych terapii u pacjentów z EF > 35% po wymianie ICD jest wciąż duże, ale niższe niż u pacjentów z EF ≤ 35%. Z baz PubMed, EMBASE i Cochrane Library wyselekcjonowano badania oceniające ryzyko adekwatnych interwencji i ...
0
doniesienia medialne
DONIESIENIA Doniesienia medialne

Wypadanie płatka zastawki mitralnej występuje u co najmniej 4% osób po nagłym arytmicznym zgonie sercowym. W niniejszym badaniu POST SCD wykonano przeszło 1000 sekcji zwłok u pacjentów w wieku 18-90 lat z podejrzeniem nagłego zgonu sercowego. W przypadku ...
0
doniesienia medialne
DONIESIENIA Doniesienia medialne

Dołączenie EKG do ankiety dot. stanu zdrowia pięciokrotnie zwiększa zdolność do wykrywania chorób związanych z nagłym zgonem sercowym u młodych osób i jest efektywne kosztowo. Między 2012 a 2014 r. prospektywnie oceniono 26 900 osób w wieku 14-35 lat ...
0