Doniesienia medialne

doniesienia medialne
DONIESIENIA Doniesienia medialne

U pacjentów z chorobą wieńcową stopień włóknienia mięśnia sercowego i obszar tzw. strefy szarej w MRI mierzony za pomocą metody 3SD silniej wiąże się z występowaniem nagłego zgonu sercowego i arytmii komorowych niż pomiar LVEF – wskazują wyniki retrospektywnego badania ...
0
doniesienia medialne
DONIESIENIA Doniesienia medialne

Empiryczne usunięcie CIED u pacjentów z bakteriemią o etiologii gronkowcowej bez wyraźnego zajęcia CIED wydaje się wiązać z lepszym rokowaniem. Do badania włączono 360 kolejnych pacjentów z CIED z bakteriemią gronkowcową. Średnia wieku wyniosła 61±17 lat, ponad 2/3 stanowili mężczyźni, ...
0
doniesienia medialne
AKTUALNOŚCI Doniesienia medialne

Skala SUSCI może pomóc podjąć decyzję o odstąpieniu od wymiany ICD pacjentów w ERI.  W prezentowanej analizie badania DECODE zidentyfikowano czynniki związane ze złym rokowaniem po wymianie ICD. Przeanalizowano 983 kolejnych pacjentów (mediana wieku 71 lat, 24% stanowiły kobiety, 55% ...
0
doniesienia medialne
AKTUALNOŚCI Doniesienia medialne

Elektrofizjolodzy najbardziej aktywni na Twitterze zwykle nie są efektywnymi naukowcami ani nie poświęcają się zbytnio pracy klinicznej – wskazują dane z artykułu opublikowanego na łamach Circulation EP. Autorzy zidentyfikowali 284 elektrofizjologów z USA, którzy mają konta na Twitterze. Porównali ich aktywność na ...
0
doniesienia medialne
AKTUALNOŚCI Doniesienia medialne

U pacjentów ze wskazaniem do implantacji ICD bez potrzeby stymulacji podskórne ICD wiążą się z podobnym odsetkiem powikłań jak przezżylne ICD. Rordorf i wsp. opublikowali metaanalizę badań klinicznych porównujących przezżylne ICD z podskórnymi. Pierwszorzędowym punktem końcowym były istotne klinicznie ...
0
doniesienia medialne
AKTUALNOŚCI Doniesienia medialne

Aktywny docisk elektrody na przedniej ścianie klatki piersiowej poprawia skuteczność kardiowersji elektrycznej migotania przedsionków. Squara i wsp. przeprowadzili niniejsze badanie z randomizacją w dwóch francuskich ośrodkach. Włączono 100 kolejnych pacjentów z przetrwałym migotaniem przedsionków zakwalifikowanych do kardiowersji elektrycznej w standardowym ...
0
doniesienia medialne
AKTUALNOŚCI Doniesienia medialne

Za pomocą 12-odprowadzeniowego EKG i badania MRI serca można stworzyć nieinwazyjnie trójwymiarowy model aktywacji komór. Autorzy wykorzystali dane 11 pacjentów (QRS 126-180 ms, blizna udokumentowana u dwóch osób), którym wykonano badanie MRI serca przed badaniem elektrofizjologicznym. Następnie symulowano ...
0
doniesienia medialne
AKTUALNOŚCI Doniesienia medialne

U pacjentów z kardiomiopatią rozstrzeniową pofragmentowane zespoły QRS w kilku, a nie w jednym, odprowadzeniu wiążą się z gorszym rokowaniem. Badanie przeprowadzono na grupie 290 kolejnych pacjentów z kardiomiopatią rozstrzeniową z frakcją wyrzutową lewej komory ≤ 40% i wąskim zespołem ...
0
doniesienia medialne
AKTUALNOŚCI Doniesienia medialne

Stymulacja nerwów epikardialnych przebiegających wzdłuż tylnej ściany prawej tętnicy płucnej może poprawić kurczliwość serca. Skuteczność nowej metody stymulacji oceniono na grupie 15 osób z przewlekłą niewydolnością serca z frakcją wyrzutową lewej komory ≤ 35% skierowanych do implantacji kardiowertera-defibrylatora. Z dostępu udowego ...
0
doniesienia medialne
Doniesienia medialne

Ochronne nakrycia głowy lepiej nosić na szyi – wskazuje badanie opublikowane na łamach JACC EP. Autorzy zbadali skuteczność nakrycia głowy na przykładzie opaski RADPAD No Brainer w redukcji dawki promieniowania jonizującego. Pięciu elektrofizjologów implantujących CIED przez dwa miesiące nosiło czepek ...
0