DONIESIENIA

doniesienia medialne
DONIESIENIA

Koszty opieki związane z brakiem odpowiedzi na CRT są jednymi z najwyższych wśród pacjentów z niewydolnością serca. Wskazuje to na potrzebę pilnej poprawy wyników leczenia tej populacji. W prospektywnym rejestrze ADVANCE CRT prowadzonym w latach 2013-2015 zidentyfikowano pacjentów, ...
0
doniesienia medialne
DONIESIENIA

Leki beta-adrenolityczne i blokery kanału wapniowego mają ograniczoną skuteczność w redukcji dodatkowych pobudzeń komorowych. Lepsze od nich są leki antyarytmiczne I i III klasy, ale tylko u co trzeciego chorego pozawalają na pełną supresję arytmii. Do tego badania kohortowego ...
0
doniesienia medialne
DONIESIENIA

Zatorowość płucna w COVID-19 występuje dziewięć razy częściej niż w populacji ogólnej. Pacjenci z zatorowością płucną i COVID-19 mają mniej czynników ryzyka, mniej podwyższone stężenie D dimeru, a zmiany obejmują zwykle mniejsze tętnice płucne niż u pacjentów z zatorowością płucną bez COVID-19. ...
0
doniesienia medialne
DONIESIENIA

Karboksymaltoza żelazowa poprawia frakcję wyrzutową pacjentów z CRT z niedoborem żelaza. Do badania IRON-CRT włączono 75 pacjentów z implantowanym CRT co najmniej pół roku przed randomizacją i z aktualną frakcją wyrzutową lewej komory < 45% i niedoborem żelaza. Chorych randomizowano ...
0
doniesienia medialne
DONIESIENIA

Frakcja wyrzutowa lewej komory poniżej 60%, odkształcenie podłużne poniżej 16% i/lub odkształcenie okrężne poniżej 23,7% zwiększają ryzyko rozwoju niewydolności serca i niewydolności serca z obniżoną frakcję wyrzutową w przyszłości. Zdaniem autorów aktualnie zalecana ocena funkcji lewej komory może znacznie zaniżać częstość ...
0
doniesienia medialne
DONIESIENIA

Implantowane rejestratory arytmii pozwalają na częstsze wykrycie migotania przedsionków niż standardowa obserwacja u pacjentów z udarem mózgu spowodowanym chorobą małych lub dużych naczyń (12,1% vs. 1,8%; HR 7,4; 95% CI 2,6-21,3; p < 0,001). Badanie STROKE-AF przeprowadzono w ...
0
doniesienia medialne
DONIESIENIA

Wielu pacjentów po implantacji ICD nie zna rekomendowanych ograniczeń w prowadzeniu pojazdów, a ok. 1/3 wraca do prowadzenia samochodu w trakcie okresu ograniczenia – pokazują wyniki duńskiego rejestru. Badanie przeprowadzono wśród wszystkich Duńczyków powyżej 18. roku życia, którym ...
0
doniesienia medialne
DONIESIENIA

Algorytmy zastosowane w systemie Home Monitoring pozwalają zmniejszyć zasoby ludzkie potrzebne do kontroli pacjentów z ICD, poprawiając wydajność opieki. Do badania TRUST włączono 1450 chorych, którzy otrzymali ICD zgodnie z zaleceniem klasa I/IIa. Pacjentów zrandomizowano w stosunku 2:1 do zdalnego monitorowania ...
0
doniesienia medialne
DONIESIENIA

Dostępna na stronie: https://af.garfieldregistry.org/garfield-af-risk-calculator skala GARFIELD-AF przewiduje ryzyko zgonu lub udaru niedokrwiennego i poważnych krwawień lepiej niż skale CHA2DS2-VASc i HAS-BLED w populacji pacjentów bardzo niskiego i niskiego ryzyka z migotaniem przedsionków. Skalę GARFIELD-AF zwalidowano na grupie uczestników badania ...
0
doniesienia medialne
DONIESIENIA

Blisko 3% pacjentów leczonych przeciwkrzepliwie z powodu migotania/trzepotania przedsionków ma skrzeplinę w lewym przedsionku. Niniejszy przegląd systematyczny przygotowano w oparciu o bazy MEDLINE, EMBASE i CENTRAL. Znaleziono 35 badań obejmujących 14 653 pacjentów, którzy przyjmowali bezpośrednie doustne antykoagulanty lub ...
0