DONIESIENIA

Doniesienia medialne

Autor: dr Łukasz Januszkiewicz Segreti i wsp. ocenili, czy porzucenie elektrody podczas przezskórnego usuwania elektrod wpływa na trudności i poważne powikłania śródzabiegowe.  Przeanalizowano dane z rejestru ELECTRa. Spośród 3508 pacjentów kierowanych do usunięcia elektrod 422 osoby (12,0%) miały ...
0
Doniesienia medialne

Autor: dr Łukasz Januszkiewicz Sabbag i wsp. przeanalizowali dane z prospektywnego, narodowego rejestru w Izraelu pod kątem korzyści z ICD w grupie bezobjawowych pacjentów z kardiomiopatią niedokrwienną z implantowanym kardiowerterem-defibrylatorem w prewencji pierwotnej nagłego zgonu sercowego.  Oceniono występowanie arytmii ...
0
Doniesienia medialne

Autor: dr Łukasz Januszkiewicz Billet i wsp. ocenili związek między skutecznością hemodynamiczną ekstrasystolii komorowych a rozwojem kardiomiopatii indukowanej ekstrasystolią komorową. Autorzy skorelowali utajoną bradykardię i/lub wzmocnienie poekstrasystoliczne z kardiomiopatią indukowaną ekstrasystolią komorową.  U 17 pacjentów z kardiomiopatią indukowaną ekstrasystolią komorową i ...
0
Doniesienia medialne

Autor: dr Łukasz Januszkiewicz Um i wsp. przeprowadzili metaanalizę poświęconą skuteczności amiodaronu w utrzymaniu rytmu zatokowego u pacjentów kierowanych do kardiowersji elektrycznej migotania przedsionków. Przeszukano bazy MEDLINE i EMBASE do lipca 2018 r. Jakość badań oceniono za pomocą ...
0
Doniesienia medialne

Autor: dr Łukasz Januszkiewicz Perforacja miokardium przez elektrodę jest rzadkim powikłaniem po implantacji kardiologicznych urządzeń wszczepialnych. Postępowanie w tym przypadku obejmuje głównie obserwację i ocenę funkcji elektrody lub jej rewizję. W prezentowanej pracy porównano powikłania związane z obiema ...
0
Doniesienia medialne

Autor: dr Łukasz Januszkiewicz Normand i wsp. przeanalizowali dane z rejestru ESC CRT Survey II pod kątem czynników wpływających na decyzję o implantacji CRT-P i CRT-D. Rejestr CRT Survey II prowadzono w latach 2015-2017 w 42 krajach europejskich. Włączano ...
0
Doniesienia medialne

Autor: dr Łukasz Januszkiewicz Przewlekły ból w miejscu implantacji kardiologicznego urządzenia wszczepialnego, który nie jest skutecznie leczony dostępnymi metodami, stanowi wskazanie klasy IIa do ekstrakcji układu. Lewis i wsp. ocenili w wieloośrodkowym, retrospektywnym badaniu wyniki leczenia pacjentów poddanych ...
0
Doniesienia medialne

Wczesne wykrywania migotania przedsionków i częstsze monitorowanie pacjentów o wyższym ryzyku wystąpienia tej arytmii jest bardzo ważne w praktyce klinicznej. Haseeb i wsp. ocenili parametry w EKG, które zwiększają ryzyko wystąpienia migotania przedsionków.  W tym celu autorzy stworzyli nową skalę elektrokardiograficzną  ...
0
Doniesienia medialne

Zgodnie z zaleceniami ESC implantacja ICD w prewencji pierwotnej nagłego zgonu sercowego nie jest już zalecana dla pacjentów w klasie NYHA I z frakcją wyrzutową ≤ 35%. W jednym z badań prezentowanych na Kongresie HRS 2019 oceniono częstość występowania adekwatnych ...
0
Doniesienia medialne

QRS o morfologii innej niż LBBB wciąż pozostaje niepewnym wskazaniem do implantacji CRT, głównie z powodu rzadszej odpowiedzi na tę terapię. Dotychczasowe badania pokazały, że zarówno RBBB jak i niespecyficzne zaburzenia przewodzenia śródkomorowego raczej nie są związane z opóźnieniem ...
0