Doniesienia medialne

Doniesienia medialne

Autor: dr Łukasz Januszkiewicz Kaess i wsp. ocenili rodzinne występowanie zaburzeń przewodzenia i odsetek implantacji układów stymulujących serce wśród uczestników badania Framingham Heart Study i populacji duńskiej.  W badaniu Framingham Heart Study oceniono za pomocą wieloczynnikowej analizy regresji logistycznej związek ...
0
Doniesienia medialne

Autor: dr Łukasz Januszkiewicz Howard i wsp. opracowali algorytm wykorzystujący dostępne sieci neuronowe w celu identyfikacji producenta, a nawet konkretnego modelu CIED na podstawie zdjęcia RTG klatki piersiowej.  W prezentowanej pracy przeanalizowano 1676 zdjęć RTG klatki piersiowej z 45 modelami ...
0
Doniesienia medialne

Autor: dr Łukasz Januszkiewicz Obecnie coraz częściej implantuje się podskórne kardiowertery-defibrylatory. Biorąc pod uwagę inny sposób detekcji i interpretacji sygnałów sercowych w tych urządzeniach niż w przezżylnych kardiowerterach, istnieje ryzyko występowania przypadków nadczułości.  W prezentowanym jednoośrodkowym badaniu z Bordeaux oceniono pacjentów ...
0
Doniesienia medialne

Autor: dr Łukasz Januszkiewicz W niniejszym badaniu ISIS-ICD oceniono skuteczność nowego algorytmu dyskryminacji arytmii PARAD+ w redukcji nieadekwatnych interwencji ICD.  Do badania ISIS-ICD włączono chorych z dwujamowym ICD lub CRT-D z trzema elektrodami (urządzenia firmy MicroPort CRM wyposażone w ...
0
Doniesienia medialne

Autor: dr Łukasz Januszkiewicz W jednym z artykułów opublikowanych w lipcowym numerze Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology sprawdzono, czy uczenie maszynowe może pomóc w lepszej predykcji odpowiedzi na CRT niż wytyczne.  Autorzy stworzyli modele do uczenia maszynowego na podstawie pacjentów z ...
0
Doniesienia medialne

Autor: dr Łukasz Januszkiewicz Segreti i wsp. ocenili, czy porzucenie elektrody podczas przezskórnego usuwania elektrod wpływa na trudności i poważne powikłania śródzabiegowe.  Przeanalizowano dane z rejestru ELECTRa. Spośród 3508 pacjentów kierowanych do usunięcia elektrod 422 osoby (12,0%) miały ...
0
Doniesienia medialne

Autor: dr Łukasz Januszkiewicz Sabbag i wsp. przeanalizowali dane z prospektywnego, narodowego rejestru w Izraelu pod kątem korzyści z ICD w grupie bezobjawowych pacjentów z kardiomiopatią niedokrwienną z implantowanym kardiowerterem-defibrylatorem w prewencji pierwotnej nagłego zgonu sercowego.  Oceniono występowanie arytmii ...
0
Doniesienia medialne

Autor: dr Łukasz Januszkiewicz Billet i wsp. ocenili związek między skutecznością hemodynamiczną ekstrasystolii komorowych a rozwojem kardiomiopatii indukowanej ekstrasystolią komorową. Autorzy skorelowali utajoną bradykardię i/lub wzmocnienie poekstrasystoliczne z kardiomiopatią indukowaną ekstrasystolią komorową.  U 17 pacjentów z kardiomiopatią indukowaną ekstrasystolią komorową i ...
0
Doniesienia medialne

Autor: dr Łukasz Januszkiewicz Um i wsp. przeprowadzili metaanalizę poświęconą skuteczności amiodaronu w utrzymaniu rytmu zatokowego u pacjentów kierowanych do kardiowersji elektrycznej migotania przedsionków. Przeszukano bazy MEDLINE i EMBASE do lipca 2018 r. Jakość badań oceniono za pomocą ...
0
Doniesienia medialne

Autor: dr Łukasz Januszkiewicz Perforacja miokardium przez elektrodę jest rzadkim powikłaniem po implantacji kardiologicznych urządzeń wszczepialnych. Postępowanie w tym przypadku obejmuje głównie obserwację i ocenę funkcji elektrody lub jej rewizję. W prezentowanej pracy porównano powikłania związane z obiema ...
0