Doniesienia medialne

doniesienia medialne
Doniesienia medialne

Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz Podczas implantacji urządzeń wszczepialnych najczęściej stosuje się dostęp odpromieniowy lub podobojczykowy. Rzadziej stosowaną alternatywą jest nakłucie żyły pachowej. W niniejszym hiszpańskim badaniu porównano dostęp pachowy z odpromieniowym.  Do badania włączono 240 pacjentów skierowanych do ...
0
doniesienia medialne
Doniesienia medialne

Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz Zgodnie z aktualnymi wytycznymi można rozważyć usuwanie nieużywanych elektrod. Bracke i wsp. z Eindhoven ocenili wpływ porzuconych elektrod u pacjentów kierowanych do usunięcia elektrod z powodu infekcji na powikłania śródzabiegowe a także rokowanie. Przeanalizowano ...
0
doniesienia medialne
Doniesienia medialne

Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz Mimo że większość nagłych zgonów sercowych występuje wśród osób z frakcją wyrzutową lewej komory ≥ 40% wciąż nie ma zaleceń, które pomogłyby wyselekcjonować z tej grupy subpopulację mogącą odnieść korzyści z implantacji ICD.  Lekarze z Grecji przeprowadzili wieloośrodkowe ...
0
doniesienia medialne
Doniesienia medialne

Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz Czy ICD przynosi korzyści u dializowanych pacjentów z frakcją wyrzutową ≥ 35%? Takie pytanie postawili sobie autorzy badania ICD2, którego wyniki opublikowano na łamach „Circulation”.  Do tego prospektywnego badania z randomizacją włączono chorych ...
0
doniesienia medialne
Doniesienia medialne

Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz W prezentowanym artykule opublikowanym w „Journal of the American College of Cardiology”porównano rokowanie pacjentów z niespecyficznymi zaburzeniami przewodzenia i blokiem prawej odnogi pęczka Hisa (RBBB) z implantowanym CRT-D lub ICD.  Przeanalizowano dane pacjentów ...
0
doniesienia medialne
Doniesienia medialne

Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz Celem prezentowanej pracy była ocena występowania arytmii komorowej w zależności od pory roku, miesiąca, dni tygodni i godziny u pacjentów z ICD.  Przeanalizowano dane z sześciu dużych badań prospektywnych: PainFree Rx II, EMPIRIC, ...
0
doniesienia medialne
Doniesienia medialne

Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz Bloki przedsionkowo-komorowe to jedne z częstszych powikłań po przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej (ang. transcatheter aortic valve implantation, TAVI). W niniejszej pracy oceniono częstość występowania późnych bloków zaawansowanych u pacjentów po TAVI ostatniej generacji, którzy ...
0
doniesienia medialne
Doniesienia medialne

Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz Gdzie lepiej implantować elektrodę lewokomorową: w obszar najpóźniejszej aktywacji elektrycznej lewej komory czy w miejsce najpóźniejszej aktywacji mechanicznej ocenionej w badaniu obrazowym? Sprawdzili to Duńczycy z Aarhus w podwójnie zaślepionym badaniu z randomizacją.  W sumie ...
0
Doniesienia medialne

Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz Aro i wsp. ocenili skalę ryzyka nagłego zgonu sercowego na podstawie danych z populacji fińskiej.  Wykorzystano dane 7200 dorosłych Finów o średniej wieku 51 lat, których obserwowano średnio 24±11 lat. Nagły zgon ...
0
Doniesienia medialne

Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz Guerra i wsp. ocenili dodatkowe parametry echokardiograficzne, które mogą mieć związek z adekwatnymi terapiami ICD.  Oceniono wybrane parametry techniki śledzenia markera akustycznego u pacjentów z ICD z chorobą strukturalną serca i porównano je ...
0