Doniesienia medialne

Doniesienia medialne

Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz Aro i wsp. ocenili skalę ryzyka nagłego zgonu sercowego na podstawie danych z populacji fińskiej.  Wykorzystano dane 7200 dorosłych Finów o średniej wieku 51 lat, których obserwowano średnio 24±11 lat. Nagły zgon ...
0
Doniesienia medialne

Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz Guerra i wsp. ocenili dodatkowe parametry echokardiograficzne, które mogą mieć związek z adekwatnymi terapiami ICD.  Oceniono wybrane parametry techniki śledzenia markera akustycznego u pacjentów z ICD z chorobą strukturalną serca i porównano je ...
0
Doniesienia medialne

Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz Ograniczona skuteczność CRT u pacjentów z QRS o morfologii innej niż LBBB jest przyczyną poszukiwania dodatkowych kryteriów pomocnych w selekcji chorych mogących odnieść korzyści z resynchronizacji. Temu problemowi było poświęcone badanie Stipdonka i wsp. ...
0
Doniesienia medialne

Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz Pacjenci z sarkoidozą nie stanowią dużego odsetka osób, które mają implantowany ICD. W wytycznych znajdziemy zalecenie klasy IIb dot. implantacji ICD u chorych z sarkoidozą serca i frakcją wyrzutową lewej komory 36-49% mimo ...
0
Doniesienia medialne

Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz Kardiowersja migotania przedsionków jest często wykonywaną procedurą. Schmidt i wsp. z Danii przeprowadzili badanie z randomizacją poświęcone energii stosownej podczas kardiowersji migotania przedsionków.  Włączono 276 chorych z przetrwałym migotaniem przedsionków, których randomizowano do kardiowersji ...
0
Doniesienia medialne

Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz Droth i wsp. ocenili powikłania występujące podczas zastosowania dostępu odpromieniowego i podobojczykowego u niemieckich pacjentów kierowanych do pierwszej implantacji stymulatora serca. Wykorzystano dane German Federal Council i wyselekcjonowano 69 957 osób. U ...
0
Doniesienia medialne

Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz Kotecha i wsp. przedstawili w sesji Late-Breaking Science wyniki metaanalizy poświęconej zastosowaniu beta-adrenolityków u pacjentów z niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową i umiarkowaną do ciężkiej niewydolnością nerek.  Autorzy uzyskali dostęp do indywidualnych danych ...
0
Doniesienia medialne

Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz W jednej z sesji Hot Line tegorocznego Kongresu ESC przedstawiono długoterminowe wyniki badania DAPA poświęconego roli implantacji ICD u pacjentów ze STEMI wysokiego ryzyka.  To wieloośrodkowe prospektywne badanie z randomizacją prowadzono od ...
0
Doniesienia medialne

Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz Schrage i wsp. ocenili związek między implantacją ICD w prewencji pierwotnej a śmiertelnością całkowitą we współczesnej kohorcie osób z niewydolnością serca ze zredukowaną frakcją wyrzutową.  Wykorzystano dane pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca ze Swedish Heart Failure ...
0
Doniesienia medialne

Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz W subanalizie badania EU-CERT-ICD sprawdzono, czy okresowa dynamika repolaryzacji – nowy biomarker EKG, oceniający oscylacje repolaryzacji związane z aktywnością współczulną, może wiązać się z terapiami ICD i śmiertelnością.  Do badania włączono pacjentów ...
0