Doniesienia medialne

Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz W prezentowanej publikacji naukowcy z Ohio ocenili częstość występowania i przyczyny fałszywie dodatnich rozpoznań zapisów przesyłanych zdalnie z rejestratorów arytmii.  W trakcie czterotygodniowego okresu badania przeanalizowano wszystkie kolejne zdalne transmisje pacjentów z rejestratorem arytmii ...
0
doniesienia medialne
Doniesienia medialne

Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz Diagnostyka różnicowa częstoskurczów z szerokimi zespołami QRS opiera się w głównej mierze na EKG i wciąż stanowi wyzwanie dla klinicystów. Na łamach Heart Rhythm opublikowano artykuł, w którym oceniono przydatność nowego algorytmu diagnostycznego częstoskurczów z szerokimi ...
0
doniesienia medialne
Doniesienia medialne

Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz Dotychczasowe badania pokazały, że wydłużony odstęp PR wiąże się z wyższym ryzykiem zgonu i rozwoju migotania przedsionków. Włoscy badacze porównali terapię resynchronizującą z klasycznym stymulatorem dwujamowym z włączonymi algorytmami do unikania stymulacji prawej komory u ...
0
doniesienia medialne
Doniesienia medialne

Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz Czy śmiertelność po zabiegach usuwania elektrod z wykorzystaniem koszulek laserowych jest wyższa niż po zabiegach wykonanych za pomocą koszulek mechanicznych? Takie pytanie zadali sobie Diaz i wsp. Odpowiedź na nie znajdziemy w badaniu opublikowanym ...
0
doniesienia medialne
Doniesienia medialne

Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz W niniejszym badaniu opisano etiologie i okresowe trendy u pacjentów z blokiem przedsionkowo-komorowym z implantowanym układem stymulującym serce. Autorzy zidentyfikowali wszystkich pacjentów w Danii, którzy mieli wszczepiony pierwszy stymulator serca z powodu bloku ...
0
doniesienia medialne
Doniesienia medialne

Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz Zbinden i wsp. ocenili bezpieczeństwo wykonania rezonansu magnetycznego o natężeniu pola 3 Tesli u pacjentów z układem ICD Biotronik ProMRI. Wykonano MRI dolnego odcinka lędźwiowego kręgosłupa i głowy.  Włączono 129 pacjentów w 12 ...
0
doniesienia medialne
Doniesienia medialne

Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz Hou i wsp. ocenili możliwości zastosowania i wpływ na synchronię serca stymulacji lewej odnogi pęczka Hisa u chorych z bradykardią.  U 56 pacjentów z prawidłową funkcją skurczową lewej komory ze wskazaniami do stałej stymulacji ...
0
doniesienia medialne
Doniesienia medialne

Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz Erath i wsp. w niniejszym przeglądzie systematycznym i metaanalizie porównali skuteczność i bezpieczeństwo stosowania elektrod czteropolowych i bipolarnych u pacjentów z CRT.  Przeszukano bazy PubMed, Cochrane Library i Google Scholar do 2018 r., ...
0
doniesienia medialne
Doniesienia medialne

Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz Podczas implantacji urządzeń wszczepialnych najczęściej stosuje się dostęp odpromieniowy lub podobojczykowy. Rzadziej stosowaną alternatywą jest nakłucie żyły pachowej. W niniejszym hiszpańskim badaniu porównano dostęp pachowy z odpromieniowym.  Do badania włączono 240 pacjentów skierowanych do ...
0
doniesienia medialne
Doniesienia medialne

Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz Zgodnie z aktualnymi wytycznymi można rozważyć usuwanie nieużywanych elektrod. Bracke i wsp. z Eindhoven ocenili wpływ porzuconych elektrod u pacjentów kierowanych do usunięcia elektrod z powodu infekcji na powikłania śródzabiegowe a także rokowanie. Przeanalizowano ...
0