ESC

AKTUALNOŚCI DONIESIENIA ESC

W czasie sympozjum sponsorowanego przez BIOTRONIK, które miało miejsce podczas Kongresu ESC 2021, uczestnicy dowiedzieli się, w jaki sposób obserwacja oparta na alertach, codziennej transmisji i przewidywanie pogorszenia niewydolności serca mogą pomóc złagodzić presję na ograniczone zasoby szpitali. ...
0
ESC

Półroczny program ćwiczeń fizycznych istotnie zmniejsza występowanie napadów arytmii pacjentów z migotaniem przedsionków w obserwacji rocznej. Badacze włączyli 120 chorych z objawowym napadowym lub przetrwałym migotaniem przedsionków o średniej wieku 65 lat. Pacjentów randomizowano do indywidualnych ćwiczeń wykonywanych ...
0
ESC

Ocena włóknienia miokardium w rezonansie magnetycznym serca pomaga w ocenie ryzyka nagłego zgonu sercowego i może w przyszłości być istotnym kryterium wskazującym na zasadność implantacji ICD. Badacze z Imperial College w Londynie przedstawili wyniki prospektywnego rejestru, w którym ...
0
ESC

Kobiety i osoby w wieku 35-49 lat z migotaniem przedsionków bez innych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego mają najwyższe ryzyko wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu w porównaniu z dopasowaną grupą kontrolną bez migotania przedsionków – wskazują wyniki szwedzkiego badania kohortowego. Autorzy połączyli dane ...
0
ESC

Włoscy badacze potwierdzili skuteczność i bezpieczeństwo nowych cewników Biotronik Selectra 3D w implantacji elektrod stymulujących układ przewodzący serce. Autorzy wykorzystali nowe cewniki o średnicy 7,3 Fr o trzech różnych kształtach (S, M, L) podczas zabiegów u 56 pacjentów. ...
0
ESC

Bezpośrednie doustne antykoagulanty wydają się mieć co najmniej taki sam lub lepszy profil skuteczności i bezpieczeństwa w porównaniu z warfaryną u pacjentów z migotaniem przedsionków w stadium 4-5 przewlekłej choroby nerek (w tym osób dializowanych). W niniejszym przeglądzie ...
0
ESC

Metaanaliza 59 312 pacjentów pokazuje, że wypis w dniu implantacji CIED nie wiąże się z wyższym ryzykiem powikłań związanych z zabiegiem. Z baz MEDLINE i Embase wyselekcjonowano badania porównujące powikłania osób wypisanych ze szpitala w dniu implantacji CIED z osobami ...
0
ESC

Ponad 70% przeglądów systematycznych opublikowanych w topowych pismach kardiologicznych ma niską lub bardzo niską jakość.  Autorzy z Cleveland Clinic zidentyfikowali 352 metaanalizy/przeglądy systematyczne opublikowane w latach 2010-2019 w European Heart Journal, JACC, Circulation, Circulation Research i JAMA Cardiology. ...
0
ESC

Metaanaliza 10 badań obejmujących 2004 chorych po COVID-19 pokazała, że po ≥ 1 miesiącu od infekcji ok. 39% pacjentów ma nadal duszność, a 18% – bóle w klatce piersiowej. Dwóch niezależnych badaczy przeszukało bazy MEDLINE i EMBASE pod ...
0
ESC

Dane z badań REVEAL-AF i SPRINT wskazują, że pacjenci z czynnością serca < 75/min i przyjmujący beta-adrenolityki mogą mieć wyższe ryzyko wystąpienia migotania przedsionków. W badaniu REVEAL-AF znalazło się 383 pacjentów bez wywiadu migotania przedsionków ze średnim CHA2DS2-VASc ...
0