DONIESIENIA

DONIESIENIA

Badanie Sudden Cardiac Death – Screening Of risk factorS  przeprowadzono w celu skriningu potencjalnych groźnych symptomów możliwych kanałopatii i kardiomiopatii zwiększających ryzyko nagłego zgonu sercowego u młodych osób. U 12099 osób wykonano EKG i przeprowadzono ankietę. W prezentowanej ...
0
DONIESIENIA

Migotanie przedsionków może zwiększać rozwój niewydolności serca, szczególnie z zachowaną frakcją wyrzutową, co wskazuje na istotną rolę przedsionków w tej jednostce chorobowej. Z kolei szybkie rytmy przedsionkowe (atrial high rates episodes, AHRE) mogą poprzedzać rozwój istotnego klinicznie migotania przedsionków. ...
0
DONIESIENIA

Aby włączyć leczenie przeciwzakrzepowe po udarze mózgu należy rozpoznać migotanie przedsionków. Część pacjentów mimo ujemnego skriningu w kierunku arytmii może doznawać kolejnych udarów prawdopodobnie w mechanizmie nierozpoznanego migotania przedsionków. W poprzednich badaniach wykazano, że duże obszary lewego przedsionka o niskim ...
0
DONIESIENIA

Kolejnym badaniem przedstawionym w sesji Late-breaking trials było holenderskie badanie RACE 7 ACWAC. Jego wyniki zostały jednocześnie opublikowane na łamach The New England Journal of Medicine. Oceniono w nim czy pacjenci z objawowym napadem migotaniem przedsionków o niedawnym ...
0
DONIESIENIA

Creta i wsp. z St Bartholomew’s Hospital w Londynie przedstawili nową technikę mającą na celu zmniejszenie ilości stosowanej fluoroskopii podczas implantacji urządzeń wszczepialnych.  Ekspozycja na promieniowanie jest wprost proporcjonalna do czasu włączonej fluoroskopii. Najczęściej operator trzyma nogę na ...
0
DONIESIENIA

W wieloośrodkowym włoskim badaniu oceniono związek między występowaniem szybkich rytmów przedsionkowych (atrial high reates episodes, AHRE) a arytmią komorową u pacjentów z ICD lub CRT-D. Badanie przeprowadzono w oparciu o dane narodowej bazy Home Monitoring Expert Alliance, w ...
0
DONIESIENIA

Sandgren i wsp. ocenili rolę wyjściowego zapisu EKG w przewidywaniu mechanizmu omdlenia u pacjentów z implantowanym rejestratorem arytmii. Autorzy włączali do badania kolejnych chorych z rejestratorem początkowo retrospektywnie, później prospektywnie. Następnie powiązano wyjściowy zapis EKG z zapisami IEGM z ...
0
DONIESIENIA

Dostępne w literaturze opisy przypadków pacjentów z urządzeniami wszczepialnymi poddawanych zewnętrznej kardiowersji elektrycznej migotania przedsionków dostarczyły informacji nt. ryzyka związanego ze wzrostem progów stymulacji czy bloku wyjścia. Badacze z Aalborg w Danii postanowili opisać potencjalne działania niepożądane kardiowersji ...
0
DONIESIENIA

Konektory DF-4 miały za zadanie ułatwić wprowadzanie elektrody defibrylującej do urządzenia i zmniejszyć ilość niepotrzebnego materiału w loży ICD. Zgodnie z opublikowaną w 2010 r. charakterystyką nowego konektora ISO 27186 wymienność elektrod i kardiowerterów różnych producentów jest obowiązkowa. Binner i wsp. ...
0
DONIESIENIA

Dostępne w literaturze opisy przypadków pacjentów z urządzeniami wszczepialnymi poddawanych zewnętrznej kardiowersji elektrycznej migotania przedsionków dostarczyły informacji nt. ryzyka związanego ze wzrostem progów stymulacji czy bloku wyjścia. Badacze z Aalborg w Danii postanowili opisać potencjalne działania niepożądane kardiowersji ...
0