DONIESIENIA

DONIESIENIA

Stymulacja przegrody międzykomorowej ma potencjalne korzyści jako alternatywa dla CRT w kontekście m.in. bardziej fizjologicznego przewodzenia impulsu z endokardium do epikardium oraz unikania stymulacji nerwu przeponowego, blizny w rejonie tylno-bocznym czy powikłań związanych z zatoką wieńcową. Badacze z ...
0
DONIESIENIA

Europejski rejestr ESC/EHRA CRT Survey II przeprowadzono w 42 krajach europejskich w latach 2015-2017. W jego niniejszej subanalizie przedstawiono charakterystykę pacjentów w odniesieniu do wyjściowej szerokości zespołu QRS. Do badania włączono 11 088 pacjentów z implantowanym CRT. Wyjściowa ...
0
DONIESIENIA

Na Kongresie EHRA 2019 w Lizbonie dr hab. Mateusz Tajstra w sesji Late-breaking trials przedstawił wyniki badania RESULT finansowanego w ramach grantu STRATEGMED. Do tego badania włączono 600 pacjentów poddanych implantacji ICD lub CRT-D zgodnie z wytycznymi ESC, ...
0
DONIESIENIA

U pacjentów z ICD bez wywiadu adekwatnych interwencji z wyczerpaną baterią nie ma jednoznacznych danych w literaturze wskazujących na możliwość bezpiecznego niewymieniania urządzenia na nowe. Dlatego Ruwald i wsp. ocenili występowanie i predyktory adekwatnych interwencji u osób po wymianie ...
0
DONIESIENIA

Elektrody defibrylujące poszczególnych producentów mają różną konstrukcję, która może teoretycznie wpływać na ich długoterminową sprawność. Brenner i wsp. ze Ośrodka w St Gallen w Szwajcarii ocenili „przeżywalność” wszystkich elektrod defibrylujących implantowanych w ośrodku w latach 2004-2015. Wszyscy pacjenci ...
0
DONIESIENIA

Blok lewej odnogi pęczka Hisa (LBBB) jest częstym powodem konsultacji kardiologicznej. Zegard i wsp. ocenili rokowanie u pacjentów z przypadkowo wykrytym LBBB i wykonali badanie rezonansu magnetycznego serca w celu określenia etiologii bloku i stratyfikacji ryzyka.  Porównano rokowanie ...
0
DONIESIENIA

Szybkie rytmy przedsionkowe (atrial hirh rate episodes, AHRE) wykryte przez urządzenia wszczepialne istotnie zwiększają ryzyko powikłań zakrzepowo-zatokowych. Tematem burzliwych dyskusji pozostaje jednak czas trwania epizodu AHRE, który zwiększa ryzyko powikłań. Cheungi wsp. przedstawili na Kongresie HRS w Bostonie ...
0
DONIESIENIA

Obecne wytyczne zalecają implantację kardiowertera-defibrylatora w prewencji pierwotnej nagłego zgonu sercowego po 40-90 dniach optymalnej terapii, jeśli frakcja wyrzutowa lewej komory jest ≤35%. W przypadku wzrostu frakcji powyżej 35% nie zaleca się implantacji tego urządzenia. Chaudhari i wsp. ...
0
AKTUALNOŚCI DONIESIENIA

Kolejną ważną pracę z zakresu elektroterapii w sesji Late-Breaking Clinical Trials na Kongresie HRS przedstawił Singh JP. W tym badaniu z randomizacją oceniono skuteczność terapii resynchronizującej u pacjentów z zaburzeniami przewodzenia śródkomorowego innymi niż blok lewej odnogi pęczka ...
0
AKTUALNOŚCI DONIESIENIA

W sesji Late-Breaking Clinical Trials na Kongresie HRS 2018 przedstawiono wyniki badania z randomizacją porównującego implantację stymulatora serca i pętlowego rejestratora arytmii u osób z wywiadem omdleń. Omdlenia w grupie osób z blokiem dwuwiązkowym mogą być skutkiem napadowego ...
0