Uwaga!

Uprzejmie informujemy, iż treści umieszczone na tym portalu są materiałami naukowymi, przeznaczonymi wyłącznie dla podmiotów profesjonalnych, czynnie zajmujących się elektroterapią.

Akceptuję i oświadczam, że jestem podmiotem profesjonalnym:

Potwierdzam

WSKAZANIA

AKTUALNOŚCI WSKAZANIA

Podczas ostatniego Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego przestawiono wytyczne postępowania z pacjentami z migotaniem przedsionków. Do najważniejszych nowości w zaleceniach należy zaliczyć wielodyscyplinarne podejście do leczenia pacjenta z migotaniem przedsionków, zwiększenie roli pacjenta w procesie terapeutyczno-diagnostycznym oraz zwiększenie roli ...
0
AKTUALNOŚCI WSKAZANIA

Wybuch pandemii COVID-19 spowodował w pierwszej połowie bieżącego roku niemal całkowite wstrzymanie pracy placówek służby zdrowia świadczących pomoc ambulatoryjną. Znacznemu ograniczeniu uległa również liczba pacjentów poddawanych hospitalizacji. W zakresie wykonywania procedur elektrofizjologicznych zarejestrowano zmniejszenie liczby implantacji stymulatorów i ...
0
AKTUALNOŚCI WSKAZANIA

Badanie BioSync CLS potwierdza skuteczność stymulacji w omdleniach wazowagalnych W trakcie dwuletniej obserwacji pacjentów z omdleniami odruchowymi randomizowanych do implantacji układu stymulującego serce w grupie DDD-CLS omdlenia występowały istotnie rzadziej niż w grupie ODO (22% vs. 68%; HR ...
0
AKTUALNOŚCI WSKAZANIA

Opublikowany we wrześniu 2020 r. dokument zespołu ekspertów EHRA/ HRS/ APHRS/ LAHRS porządkuje aktualną wiedzę na temat stosowania właściwych narzędzi do oceny ryzyka u pacjentów z arytmiami. Znajdziemy w nim m.in. rozdziały poświęcone:  ryzyku rozwoju migotania przedsionków w poszczególnych ...
0
elektroterapia w niewydolności serca WSKAZANIA

Miejsce Polski w Europie – komentarz prof. Przemysława Mitkowskiego – EHRA National Societies Committee. Polska znajduje się w czołówce europejskiej w ilości implantowanych ICD na 1 mln mieszkańców. Czy jest potrzeba aby jeszcze zwiększać ilość tych zabiegów i ...
0
elektroterapia w niewydolności serca WSKAZANIA

Miejsce Polski w Europie – komentarz prof. Przemysława Mitkowskiego – EHRA National Societies Committee. W Polsce prawie 700.000 osób choruje na niewydolność serca. Oznacza to, że chorych ze wskazaniami do implantacji CRT z LBBB z QRS powyżej 150ms ...
0
WSKAZANIA

Miejsce Polski w Europie – komentarz prof. Przemysława Mitkowskiego – EHRA National Societies Committee. Czy ilość ośrodków i zabiegów implantacji stymulatorów serca na 1 mln mieszkańców w Polsce jest na odpowiednim poziomie? Jakie jest miejsce i pozycja Polski w ...
0