Charakterystyka incydentów sercowo-naczyniowych podczas biegów długodystansowych

Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

Collet i wsp. ocenili częstość występowania incydentów zagrażających życiu podczas biegów długodystansowych. 

Autorzy przeanalizowali dane z 46 kolejnych maratonów/półmaratonów organizowanych w Paryżu w latach 2006-2016. Zebrano informacje na temat pogody, jakości powietrza i wyników biegaczy. Rejestrowano wszystkie zdarzenia niepożądane, które wystąpiły w ciągu 30 minut przed, w trakcie i dwie godziny po zakończeniu biegu. 

Pierwszorzędowym punktem końcowym był zgon lub incydent zagrażający życiu, wymagający pilnej interwencji medycznej z hospitalizacją trwającą co najmniej 24 godziny. Incydenty zagrażające życiu kategoryzowano na wymagające pilnej resuscytacji lub nie. Wykluczono pacjentów hospitalizowanych krócej niż 24 godziny (ból w klatce piersiowej z ujemnymi wynikami troponiny) i osoby z rabdomiolizą. 

W 46 biegach długodystansowych wzięły udział 1 073 722 osoby. Średni wiek badanej populacji wyniósł 39,3 lat, kobiety stanowiły 23% wszystkich uczestników. Średnia prędkość biegu wyniosła 10,7 km/h. W badanej populacji wystąpiło 36 incydentów zagrażających życiu. W tej grupie stwierdzono 11 udarów cieplnych. W grupie pozostałych 25 poważnych incydentów sercowo-naczyniowych wystąpiło 18 nagłych zatrzymań krążenia. W grupie osób z incydentami sercowo-naczyniowymi znalazło się 24 mężczyzn (96%), a średni wiek wyniósł 41,7?10,0 lat. Ponad połowa osób miała w wywiadzie jakikolwiek czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Incydenty sercowo-naczyniowe wystąpiły u sześciu uczestników maratonu (24%) i 19 półmaratonu (76%). Okazało się, że zła jakość powietrza (wskaźnik ATMO > 8) ponad trzykrotnie zwiększała ryzyko incydentu sercowo-naczyniowego (OR 3,27; 95% CI 1,12-9,54).  

Incydenty sercowo-naczyniowe i nagłe zatrzymania krążenia najczęściej występowały podczas czwartego kwartyla przebytego dystansu. Wystąpiły następujące incydenty sercowo-naczyniowe: 

 • nagłe zatrzymanie krążenia z migotaniem komór ? 11 pacjentów,
 • nagłe zatrzymanie krążenia z asystolią ? trzech pacjentów,
 • nagłe zatrzymanie krążenia z rytmem zatokowym podczas pierwszego kontaktu medycznego ? trzech pacjentów,
 • blok całkowity związany z napięciem nerwu błędnego ? jeden pacjent,
 • częstoskurcz komorowy ? jeden pacjent,
 • ból w klatce piersiowej ? pięciu pacjentów,
 • wstrząs ? jeden pacjent.

W 1/3 ww. przypadków niepokojące objawy występowały przed biegiem. 

Ostatecznie u 25 pacjentów rozpoznano następujące choroby:

 • niedokrwienie mięśnia sercowego (16 pacjentów):
  • ostry zespół wieńcowy (11 chorych),
  • przewlekły zespół wieńcowy (dwóch chorych),
  • anomalia tętnic wieńcowych (jeden pacjent),
  • spontaniczna dyssekcja tętnicy wieńcowej (jeden pacjent),
  • mostek mięśniowy (jeden chory);
 • zespół Brugadów (dwóch pacjentów);
 • arytmogenna kardiomiopatia prawej komory (dwóch chorych);
 • zespół wczesnej repolaryzacji (jeden chory);
 • blok całkowity związany z napięciem nerwu błędnego (jeden pacjent);
 • udar cieplny powikłany wstrząsem (jeden pacjent).

U jednego chorego nie udało się ustalić ostatecznej przyczyny mimo licznych badań. W sumie 14 chorym wykonano PCI, trzem ? CABG, czterem implantowano ICD, czterech leczono farmakologicznie. Ze szpitala wypisano 23 z 25 osób. 

Podsumowując, wskaźnik występowania incydentów zagrażających życiu podczas biegów długodystansowych wyniósł 3,35 na 100 tys., wskaźnik incydentów sercowo-naczyniowych ? 2,32 na 100 tys., a wskaźnik nagłych zatrzymań krążenia 1,67 na 100 tys. 

Oprac. na podstawie: Abstract: 2934 Sudden cardiac death during Endurance Races: i sit always preventable? The RACE Paris Registry. J.P. Collet, B. Gerardin, P. Guedeney, A. et al. 

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły