CRT a poprawa funkcji psychopoznawczych u pacjentów z niewydolnością serca

CRT a poprawa funkcji psychopoznawczych u pacjentów z niewydolnością serca

Zastoinowa niewydolność serca (CHF) jest jedną z głównych przyczyn zachorowalności i śmiertelności w krajach zachodnich. Zaburzenia czynności psychopoznawczych są bardzo rozpowszechnione u pacjentów z CHF i połączone ze stopniem dysfunkcji lewej komory. CHF związana jest głównie z zaburzeniami pamięci, uwagi, elastyczności umysłowej oraz ogólnymi deficytami poznawczymi. Okazuje się, że zaburzenia funkcji poznawczych są niezależnym markerem prognostycznym śmiertelności dla pacjentów hospitalizowanych z powodu niewydolności serca. Celem przedstawionych poniżej badań było sprawdzenie, jak CRT wpływa na funkcje poznawcze pacjentów z niewydolnością serca z implantowanym CRT-D, w porównaniu z chorymi, którzy otrzymali ICD w prewencji pierwotnej. Prospektywne, jednoośrodkowe badanie z podwójnie ślepą próbą prowadzone było od lipca 2010r. do lipca 2011r. 74 pacjentów z CHF podzielono na dwie grupy: 45 osób z CRT-D oraz 29 osób z ICD (grupa kontrolna). Obie grupy zostały przebadane szeregiem testów mierzących m.in.: jakość życia związaną ze zdrowiem, poziom depresji, stopień sprawności funkcji poznawczych przed implantacją, 3 miesiące oraz pół roku po otrzymaniu urządzenia. Funkcjonowanie poznawcze oraz zdolność koncentracji, tuż obok redukcji objawów depresyjnych i jakości życia, były znacznie lepsze u pacjentów z CRT-D, w porównaniu do tych z ICD. Szczegółowe zbadanie wpływu CRT na funkcjonowanie poznawcze u pacjentów z niewydolnością serca jest niezwykle ważne. Zaburzenia poznawcze związane z pogorszeniem krążenia mózgowego, które towarzyszy niewydolności serca, mogą wpływać na obniżenie jakości życia pacjentów oraz pojawienie się symptomów depresyjnych. Dalsze konsekwencje to trudności z samoopieką i stosowaniem się do zaleceń lekarskich, co z kolei może przyczyniać się do postępu choroby i częstej hospitalizacji.

Autor: Michał Chudzik

Źródło: http://europace.oxfordjournals.org/content/early/2015/03/04/europace.euv005

POBIERZ – Aktualne wskaźniki właściwej terapii wysokoenergetycznej u pacjentów, którzy otrzymali implantowane urządzenia w warunkach rzeczywistych