Detekcja nadkomorowych arytmii przez system ICD DX

76-letni pacjent z pozawałową niewydolnością serca w klasie NYHA II (LVEF 33%), po przebytym zawale serca bez przetrwałego uniesienia odcinka ST (NSTEMI). Z tego powodu leczony angioplastyką (PCI) gałęzi okalającej (GO) z implantacją dwóch stenów uwalniających lek (DES) (20.07.2022r.), po planowej PCI gałęzi przedniej zstępującej (GPZ) z implantacją DES. Choroby towarzyszące: nadciśnienie tętnicze, dyslipidemia oraz nikotynizm w wywiadzie.

W kontrolnym badaniu echo serca z 10.11.2022 r. utrzymująca się obniżona frakcja wyrzutowa lewej komory na poziomie 33%, hi- pokineza ściany dolnej i bocznej oraz hipokineza pozostałych seg- mentów. Ponadto stwierdzono granicznej wielkości lewy przedsio- nek o wym. 38 mm i polu powierzchni 22 cm2. W związku z pozawałową niewydolnością serca oraz powięk- szeniem lewego przedsionka, pacjenta zakwalifikowano do wszcze- pienia kardiowertera-defibrylatora jednoelektrodowego (ICD VR DX) z funkcją monitorowania arytmii nadkomorowych za pomocą elektrody z dodatkowym pierścieniem – elektroda Plexa DX (rys. 1).

Rys. 1. Detekcja AHRE przez system DX o czasie trwania ≥ 1 h.

Implantacje ICD wykonano 17.02.2023 r. Śródzabiegowo uzy- skano następujące parametry stymulacji: próg pobudliwości prawej komory 1,2 V, czucie w prawej komorze 12 mV, impedancja 650 Ohm oraz czucie w przedsionku 5,5 mV. Elektrodę połączono z urządze- niem BIOTRONIK Rivacor VR-T DX MRI DF4. W okołozabiegowej obserwacji echokardiograficznej zaobserwowano przejściowo płyn w worku osierdziowym do 7 mm, który uległ wchłonięciu w kolej- nych dobach. W kontroli po wszczepieniu stwierdzono prawidłowe parametry stymulacji, pacjent został wypisany do domu.

Chory zgłosił się 23.03.2023 r. do Poradni Kontroli Urządzeń Wszczepialnych. W wywiadzie negował nowe dolegliwości. Wyko- nano kontrolę, w trakcie której stwierdzono prawidłowe parametry stymulacji. W pamięci kardiowertera odnotowano dwa epizody arytmii nadkomorowej, z których najdłuższy wyniósł 85 minut. Po weryfikacji zapisów arytmii rozpoznano napadowe migotania przedsionków (rys. 2). W związku z powyższym rozszerzono far- makoterapię o leki przeciwkrzepliwe w celu prewencji udaru nie- dokrwiennego mózgu.

Implantacja ICD VR z funkcją monitorowania czynność przedsionków za pomocą dodatkowego pierścienia na elektrodzie defibrylującej nie tylko zabezpiecza pacjenta przed groźnymi dla życia arytmiami pochodzenia komorowego, ale również znamiennie zmniejszyła ryzyko udaru niedokrwiennego mózgu w przebiegu migotania przedsionków.

Rys. 2

Zastosowanie elektrody Plexa DX pozwalana na diagnostykę arytmii nadkomorowych, co daje przewagę nad pozostałymi kar- diowerterami jednojamowymi, a jednocześnie nie obciąża układu krążenia obecnością dodatkowej elektrody przedsionkowej (rys. 3).

Rys. 3. Hindricks G, Bollmann A et al. Europace (2023): Ability to remotely monitor atrial high-rate episodes using a single-chamber implantable cardioverter-defibrillator with a floating atrial sensing dipole.

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły