Doustna antybiotykoterapia IZW w praktyce klinicznej

Domowa antybiotykoterapia jest skuteczna i bezpieczna u wyselekcjonowanych, stabilnych pacjentów z IZW lewego serca w praktyce klinicznej. W badaniu POET wykazano skuteczność kontynuacji doustnej antybiotykoterapii u stabilnych pacjentów z rozpoznanym IZW lewego serca. W niniejszej analizie przedstawiono wyniki zastosowania schematu leczenia IZW z badania POET w praktyce klinicznej w Danii. Pacjentom z infekcją o etiologii S. aureus, gronkowcem koagulazo-ujemnym, Streptococcus spp, E. faecalis, leczonym dożylnie antybiotykiem ≥ 10 dni i ≥ 7 dni po operacji kardiochirurgicznej w stabilnym stanie (brak gorączki > 2 dni, CRP < 25% maksymalnego stężenia, lub < 20 mg/l, WBC < 15×10^9/l), bez innych wskazań do kontynuacji dożylnej antybiotykoterapii wykonywano TEE. Przy braku nowych wskazań chirurgicznych do operacji rozważano zmianę antybiotykoterapii dożylnej na doustną wg decyzji lekarza prowadzącego. Ostatecznie 240 pacjentów (43%) otrzymało leczenie doustne, a 322 (57%) – kontynuowało leczenie dożylne. Średnia wieku wyniosła 74 lata, a 70% stanowili mężczyźni. W grupie leczenia dożylnego więcej pacjentów miało IZW spowodowane przez gronkowca złocistego, ropień wewnątrzsercowy, stymulator, byli częściej leczeni chirurgicznie. Złożony punkt końcowy w postaci incydentów zatorowych, nieplanowej operacji kardiochirurgicznej, nawrotu bakteriemii i zgonu w trakcie pół roku wystąpił u 13% pacjentów leczonych doustnie i u 18% kontynuujących leczenie dożylne (p = 0,051). W grupie leczenia doustnego 8% osób zmarło w porównaniu z 14% leczenia dożylnego (p = 0,024). Pacjenci leczeni doustnie spędzili w szpitalu średnio 24 dni w porównaniu do 43 dni w grupie kontynuującej leczenie dożylne (p<0,001). 

https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehad715/7329941

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły