EHRA 2018 – Scyntygrafia pomocnym narzędziem w implantacji elektrody defibrylującej u osób z chorobą wieńcową

Atabekov i wsp. z Tomsk National Research Medical Center przeprowadzili badanie u pacjentów z chorobą wieńcową i wskazaniami do implantacji ICD z wykorzystaniem scyntygrafii jako badania dodatkowego w określeniu miejsca implantacji elektrody defibrylującej.

Pięćdziesięciu trzech pacjentów podzielono na dwie grupy po 26 i 27 osób. W pierwszej grupie wykonywano scyntygrafię; w przypadku stwierdzenia zaburzeń perfuzji w segmentach koniuszkowych, elektrodę defibrylującą implantowano w okolicy przegrody międzykomorowej. W drugiej grupie elektrodę implantowano zgodnie z decyzją operatora. Oceniono parametry wyczuwania, progu stymulacji w pierwszym dniu po zabiegu a także po miesiącu.

Badana grupa składała się z 45 mężczyzn i 8 kobiet o średnim wieku 65,0?7,3 lat. ICD został implantowany w prewencji wtórnej w 62,3% przypadków. Ok. 28% badanych miało nadciśnienie tętnicze, 15,0% – cukrzycę, 26,4% – otyłość, 79,2% – przebyty zawał serca. Średnia frakcja wyrzutowa lewej komory wyniosła 43,6?12,4%.

W pierwszej grupie, w 54% przypadków, elektrodę implantowano w okolicy wierzchołka prawej komory. W pierwszym dniu po zabiegu próg stymulacji wyniósł 0,46?0,07V w pierwszej grupie i 0,85?0,17V w drugiej grupie (p<0,001). Po miesiącu wartość ta wynosiła w pierwszej grupie 0,4?0,15V, a w drugiej 1,2?0,14V (p<0,001). Z kolei wyczuwanie w pierwszej grupie w pierwszym dniu po zabiegu wyniosło 10,6?3,5mV a w drugiej grupie 8,0?1,1mV (p<0,001); po miesiącu odpowiednio: 13,4?2,07mV i 5,7?0,87mV (p<0,001). Dwóch pacjentów z drugiej grupy doznało nieadekwatnych wyładowań, zdaniem autorów, z powodu niskich wartości wyczuwania.

Autorzy podsumowali prezentację mówiąc, że scyntygrafia może być pomocnym badaniem w wykrywaniu zaburzeń perfuzji u osób z chorobą wieńcową kierowanych do implantacji ICD, co może pomóc w wyborze miejsca implantacji elektrody prawokomorowej, a w przyszłości zmniejszyć ryzyko nieadekwatnych terapii w tej populacji.

Oprac. na podstawie: P436 The possibilities of myocardium scintigraphy with 99mTc?MIBI and 123I?MIBG for optimization of the ICD defibrillate electrode location in patients with coronary artery disease: the comparative study. Atabekov T, i wsp. EP Europace, Volume 20, Issue suppl_1, 1 March 2018 doi: 10.1093/europace/euy015.246

Łukasz Januszkiewicz

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły