EHRA 2019 – Ryzyko adekwatnych interwencji i śmiertelność ogólna u pacjentów po wymianie ICD

U pacjentów z ICD bez wywiadu adekwatnych interwencji z wyczerpaną baterią nie ma jednoznacznych danych w literaturze wskazujących na możliwość bezpiecznego niewymieniania urządzenia na nowe. Dlatego Ruwald i wsp. ocenili występowanie i predyktory adekwatnych interwencji u osób po wymianie ICD. 

Autorzy przeprowadzili badanie na podstawie  danych z Narodowych Duńskich Rejestrów Stymulatorów i ICD. Połączono te dane z kilkoma innymi narodowymi bazami oceniającymi adekwatne interwencje ICD i śmiertelność. 

Do badania włączono 670 osób poddanych elektywnej wyminie ICD z powodu końcowej fazy pracy baterii. Średnia wieku pacjentów wyniosła 69,3?9,7 lat; 79,1% stanowili mężczyźni, w 76,9% implantowano ICD u osób z kardiomiopatią niedokrwienną; 50% chorych miało układ CRT. 

W trakcie obserwacji trwającej średnio 2,0?1,6 lat u 95 osób (14,2%) wystąpiły adekwatne interwencje układu. Predyktorami adekwatnych interwencji po wymianie ICD były: wyjściowa niska frakcja wyrzutowa lewej komory (<25%) (HR 1,87, 95% CI 1,13-1,95), adekwatna terapia pierwszego ICD (HR 3,95, 95% CI 2,57-6,06). U osób z adekwatną terapią pierwszego ICD 4-letnie ryzyko wystąpienia kolejnych adekwatnych terapii wyniosło 50,6% w porównaniu z 16,4% u osób bez adekwatnych terapii w pierwszym ICD (p<0,001). U 8,8% chorych po 80 roku życia bez adekwatnych terapii pierwszego ICD stwierdzono adekwatne terapie po wymianie urządzenia. W dodatkowych analizach zaobserwowano, że zaawansowany wiek i liczba chorób współistniejących były związane z rzadszym odsetkiem działania ICD i wyższym ryzykiem zgonu bez poprzedzających adekwatnych terapii ICD. 

Podsumowując, u pacjentów z implantowanym ICD w prewencji pierwotnej bez adekwatnych terapii w pierwszym urządzeniu, po wymianie ICD na kolejne obserwowano istotne ryzyko adekwatnych terapii układu. 

Oprac. na podstawie: Abstract: 311 Incidence of appropriate therapy and mortality after ICD generator replacement: results from a real­world nationwide prospective cohort

M Ruwald1, AC Ruwald1, JB Johansen2, G Gislason1, JC Nielsen3, B Philbert4, S Riahi5, M Vinther4, TB Lindhardt1, 1Gentofte Hospital ­ Copenhagen University Hospital, Department of Cardiology ­ Hellerup ­Denmark, 2University of Southern Denmark, Department of cardiology ­ Odense ­ Denmark, 3Aarhus

University Hospital, Department of cardiology ­ Aarhus ­ Denmark, 4Rigshospitalet ­ Copenhagen University Hospital, Heart Centre ­ Copenhagen ­ Denmark, 5Aalborg University Hospital, Department of cardiology ­ Aalborg ­ Denmark,

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły