Telemonitoring pacjentów z CRT-D a korzyści kliniczne i ekonomiczne

W badaniu MORE-CARE sprawdzono, czy telemonitoring przynosi korzyść kliniczną i/lub ekonomiczną w porównaniu ze standardowym postępowaniem u pacjentów ze skurczową niewydolnością serca z implantowanym CRT-D.

Badanie przeprowadzono w 64 ośrodkach. Włączono do niego pacjentów ze wskazaniami do CRT-D na podstawie wytycznych ESC z 2009 roku. Do badania nie kwalifikowano pacjentów z utrwalonym migotaniem przedsionków. Zrandomizowano 917 pacjentów. 437 znalazło się w grupie zdalnego monitoringu, a 428 w grupie kontrolnej. Badanie zakończono przedwcześnie w czerwcu 2014 roku z powodu długo przebiegającego procesu włączania chorych do badania (pierwotnie planowano włączyć 1720 chorych). Pierwszorzędowym punktem końcowym była śmiertelność całkowita, hospitalizacja sercowo-naczyniowa lub związana z wszczepionym urządzeniem.

W trakcie dwuletniej obserwacji pierwszorzędowy punkt końcowy wystąpił z podobną częstością w obu grupach (HR 1,02, 95% CI 0,80-1,30, p=0,889). Podobnie śmiertelność całkowita była porównywalna w obu grupach (4,0% w grupie telemonitoringu, 4,8% w grupie kontrolnej (HR 1,13, 95% CI 0,71-1,80, p=0,594).

Autorzy obliczyli, że w grupie telemonitoringu wykorzystanie zasobów systemu opieki zdrowotnej było o 38% niższe niż w grupie kontrolnej (3,7 vs. 6,0 na 100 pacjentów w trakcie 2 lat, p<0,001). To przełożyło się nie tylko na oszczędności w systemie opieki zdrowotnej, ale także oszczędności pacjentów (średni dystans z domu pacjenta do szpitala to 52 km, a średni czas dojazdu – 50 minut).

Wyniki badania MORE-CARE opublikowano jednocześnie na łamach The European Journal of Heart Failure (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ejhf.626/full). Badanie podsumowano: telemonitoring nie zmniejsza śmiertelności całkowitej ani częstości hospitalizacji sercowo-naczyniowych u pacjentów z niewydolnością serca i CRT-D. Zdalny monitoring redukuje o ponad 40% częstość wizyt w poradni, co przekłada się na istotne oszczędności zarówno dla pacjenta jak i systemu opieki zdrowotnej, nie powodując jednocześnie zagrożenia bezpieczeństwa pacjenta.

Autor: dr Łukasz Januszkiewicz

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły