HeartInsight – nowy algorytm predykcji zaostrzenia niewydolności serca  firmy BIOTRONIK

Szacuje się, że niewydolność serca jest przyczyną ok. 10% wszystkich zgonów w Polsce. Co czwarty pacjent hospitalizowany z powodu niewydolności serca trafia ponownie do szpitala w ciągu 30 dni od wypisu. Dodatkowo każde kolejne zaostrzenie istotnie pogarsza rokowanie tej grupy chorych. Jednocześnie, koszty leczenia niewydolności serca pochłaniają ok. 1-2% wydatków w ochronie zdrowia w krajach wysokorozwiniętych.

HeartInsinght to nowy algorytm Biotronik służący predykcji istotnego problemu klinicznego pacjentów z ICD i CRT – zaostrzenia niewydolności serca. Jest on dostępny w urządzeniach Biotronik Inlexa, Intica Neo, Rivacor w odrębnej zakładce z poziomu systemu Home Monitoring (Ryc. 1).

Ryc. 1

Algorytm zbiera dane z mierzonych codziennie 7 parametrów, m.in. średniej czynności serca, ładunku arytmii przedsionkowej, liczby dodatkowych pobudzeń komorowych, zmienności rytmu serca czy impedancji klatki piersiowej (Ryc. 2).

Ryc.2

Następnie oblicza wynik i ustala próg, po przekroczeniu którego wysyła alert sugerujący ryzyko przyszłego zaostrzenia niewydolności serca pacjenta (Ryc. 3). 

Ryc.3

W badaniu SELENE HF algorytm HeartInsight przewidywał zaostrzenia niewydolności serca średnio 42 dni przed epizodem, z czułością 66% (przekłada się to na predykcję 2 z 3 zaostrzeń niewydolności serca). Wydaje się być wystarczającym czasem na wdrożenie kroków prewencyjnych mających zapobiec zaostrzeniu choroby. Odsetek fałszywie dodatnich alertów wyniósł 0,7 na osoborok (czyli ok. 1 fałszywy alert co 17 miesięcy). 

W praktyce trend wyniku algorytmu HeartInsight można obejrzeć obok, innych, znanych parametrów w systemie Home Monitoring, który oparty jest na codziennym monitoringu i  transmisji danych. (Ryc. 4). Dzięki temu klinicysta może ocenić, które ze zmiennych wydają się mieć związek z rozwijającym się zaostrzeniem choroby.

Ryc. 4

Podsumowując, system HeartInsight może zmienić system opieki nad pacjentem z niewydolnością serca na proaktywny i pomóc trafnie wykryć osoby zagrożone zaostrzeniem choroby. Dzięki jednemu wczesnemu alertowi algorytmu pracownicy ochrony zdrowia zyskują czas na wdrożenie działań mających na celu niedopuszczenie do hospitalizacji z powodu zaostrzenia niewydolności serca.  

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły