HRS 2019. Czy bezobjawowi pacjenci z niewydolnością serca korzystają z ICD?

Zgodnie z zaleceniami ESC implantacja ICD w prewencji pierwotnej nagłego zgonu sercowego nie jest już zalecana dla pacjentów w klasie NYHA I z frakcją wyrzutową ? 35%. W jednym z badań prezentowanych na Kongresie HRS 2019 oceniono częstość występowania adekwatnych terapii ICD u pacjentów z frakcją wyrzutową ? 35% w I klasie wg NYHA i implantowanym ICD w prewencji pierwotnej nagłego zgonu sercowego. 

Retrospektywnie przeanalizowano dane 572 chorych z ICD (z lub bez CRT) spełniających kryteria włączenia. Wykluczono osoby z kardiomiopatią przerostową, arytmogenną kardiomiopatią prawej komory, kanałopatią lub chorobą naciekową serca, nieznaną klasą NYHA lub klasą NYHA IV w chwili implantacji, z którymi utracono kontakt natychmiast po implantacji. Pierwszorzędowym punktem końcowym był czas do pierwszej adekwatnej terapii urządzenia (ATP lub wyładowanie z powodu tachyarytmii komorowej). 

Wyjściowo 106 chorych (19%) było w klasie I wg NYHA, 277 (48%) w klasie II, 189 (33%) w klasie III. W trakcie trwającej 4,1?2,4 lata obserwacji u 127 osób (48%) obserwowano adekwatne terapie, a 175 chorych (31%) zmarło. Pacjenci w klasie NYHA I częściej doznawali adekwatnych terapii układu niż osoby z NYHA II-III (33% vs. 20%, HR 1,6, 95% CI 1,14-2,49, p = 0,009). Nie stwierdzono różnicy w śmiertelności między grupami. Osoby z NYHA I częściej doznawali adekwatnych terapii bez względu na etiologię niewydolności serca (p = 0,014). W analizie podgrupy chorych bez CRT (325 pacjentów) nie wykazano różnicy w adekwatnych terapiach układu między grupą z NYHA I a NYHA II-III (p = 0,11). W analizie wieloczynnikowej klasa NYHA okazała się być najsilniejszym predyktorem adekwatnych terapii. 

W prezentowanym holenderskim badaniu wykazano, że pacjenci w klasie I wg NYHA mają więcej adekwatnych interwencji ICD niż chorzy w klasie NYHA II-III. Prewencja pierwotna nagłego zgonu sercowego u osób w klasie I wg NYHA może być zasadna. 

Autor: dr Łukasz Januszkiewicz

Oprac. na podstawie S-PO04-071. Asymptomatic Heart Failure Patients With a Reduced Ejection Fraction Benefit From Primary Prevention Implantable Cardioverter Defibrillator Therapy.

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły