Jaka minimalna wartość amplitudy sensingu komorowego jest zadowalająca w trakcie implantacji pętlowego rejestratora arytmii (ILR)?

Pacjentka 70-letnia z nawracającymi zasłabnięciami i utratami przytomności była hospitalizowana w lipcu 2023 r. w celu wykonania badania elektrofizjologicznego.

Choroby przewlekłe: przewlekły zespół wieńcowy, nadciśnienie tętnicze dobrze kontrolowane, napadowy częstoskurcz nadkomorowy, choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa.

Objawy: omdlenia od około 1 roku, w różnych pozycjach ciała, również na leżąco i siedząco, bez objawów prodromalnych.

Dotychczasowa diagnostyka: EKG, Holter EKG, koronarografia, EEG nie wykazały istotnych odchyleń. W badaniu EPS nie wyzwolono zaburzeń rytmu serca, HV 46 ms, po podaniu ajmaliny wydłużenie HV do 64 ms.

Leki stosowane przewlekle: bisoprolol, ramipril, ASA, atorwastatyna, trimetazydyna, winpocetyna.

W uzgodnieniu z pacjentką zdecydowano o wszczepieniu pętlowego rejestratora arytmii Biomonitor IIIm. Urządzenie wszczepiono w miejscu typowym skośnie do mostka, uzyskano amlitudę sensingu komorowego na poziomie 0,20-0,25 mV. W związku z dobrą widocznością zarówno zespołów QRS, jak i załamków P w zapisie zdecydowano się nie reponować rejestratora. Następnego  dnia wykonano kontrolę urządzenia, w której sensing wynosił około 0,40 mV. 

Kolejna kontrola odbyła się tydzień po implantacji urządzenia, sensing wówczas ponownie spadł do wartości około 0,20 mV, zespoły QRS i załamki P były wyraźne w zapisie SECG. 

Ponadto w pamięci urządzenia rejestrowały się epizody arytmii zakwalifikowane przez ILR błędnie jako migotanie przedsionków, w analizie SECG były to dodatkowe pobudzenia przedsionkowe skutkujące niemiarowością rytmu.

Pomimo że średni sensing potencjału komorowego wynosił jedynie 0,18 mV, zapisy SECG były czytelne i pozwalały na prawidłową dyskryminację zdarzeń arytmicznych.

Kilka miesięcy po implantacji pacjentka miała omdlenie w pozycji leżącej, podczas którego rejestrator arytmii zarajestrował około 20-sekundowy epizod asystolii.

Pacjentka sama nie zaraportowała nam epizodu omdlenia, po zdarzeniu nie użyła również pilota do rejestracji zdarzeń Remote Assistant III. Dzięki zastosowaniu zdalnego monitorowania urządzeń wszczepialnych mogliśmy wezwać pacjentkę na pilną implantację stymulatora serca, nie czekając na planową kontrolę ILR.

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły