Jednojamowy kardiowerter- defibrylator z atrial sensing (VDD-ICD) a liczba nieadekwatnych interwencji urządzenia

Istotnym problemem pogarszającym komfort życia i związanym są z gorszym rokowaniem   pacjentów z wszczepionym kardiowerterem- defibrylatorem są nieadekwatne interwencje urządzenia. Kardiowerter-defibrylator dwujamowy (DDD-ICD) wiąże się z istotnie mniejszym odsetkiem nieadekwatnych interwencji niż urządzenie jednojamowe (VVI-ICD / ICD-DX) dzięki możliwości wykrywania sygnałów z przedsionka i przez to lepszej zdolności do rozróżniania arytmii nadkomorowych od arytmii komorowych. Jednocześnie wszczepienie urządzenia dwujamowego jest trudniejsze technicznie i może wiązać się ze zwiększoną częstością powikłań okołozabiegowych i śmiertelności wewnątrzszpitalnej[1]. 

Dostępne są również jednoelektrodowe kardiowertery defibrylatory z możliwością wyczuwania sygnałów z przedsionka (VDD-ICD / ICD-DX). Muhammed Kurt i współpracownicy [2] w prospektywnym badaniu obserwacyjnym przeanalizowali 222 pacjentów wśród których 77 miało wszczepiony kardiowerter-defibrylator jednojamowy z sygnałem przedsionkowym (VDD-ICD / ICD-DX) i 135 pacjentów z konwencjonalnym VVI-ICD. 

W charakterystyce pacjentów istotnie częściej w grupie VDD-ICD / ICD-DX (31%) niż VVI-ICD (19%) występowało migotanie przedsionków. Nie zaobserwowano różnic w długości zabiegu i czasu użycia skopii rentgenowskiej. W trakcie średnio 2-letniej obserwacji zaobserwowano: 

  • sygnał przedsionkowy w grupie VDD-ICD / ICD-DX był stabilny 
  • nie było istotnych różnic w liczbie adekwatnych interwencji urządzenia między grupami
  • w grupie VDD-ICD / ICD-DX istotnie rzadziej (1%) w stosunku do VVI-ICD (9%) dochodziło do nieadekwatnych interwencji urządzenia. 

Wnioski:

W przypadku pacjentów, którzy nie wymagają implantacji elektrody przedsionkowej (DDD-ICD), wszczepienie VDD-ICD / ICD-DX zmniejsza w stosunku do VVI-ICD ryzyko nieadekwatnych interwencji kardiowertera-defibrylatora bez zwiększenia stopnia skomplikowania i długości zabiegu. 

1. Dewland, T.A., et al., Dual-chamber implantable cardioverter-defibrillator selection is associated with increased complication rates and mortality among patients enrolled in the NCDR implantable cardioverter-defibrillator registry. J Am Coll Cardiol, 2011. 58(10): p. 1007-13.

2. Kurt, M., et al., Avoiding inappropriate therapy of single-lead implantable cardioverter-defibrillator by using atrial-sensing electrodes. Journal of Cardiovascular Electrophysiology, 2018. 29(12): p. 1682-1689.

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły