Konsensus EHRA dot. implantacji CIED

Opublikowany w Europace i przedstawiony na Kongresie EHRA konsensus dot. implantacji CIED precyzuje aktualną dot. wykonywania zabiegów z zakresu elektroterapii. Poniżej przedstawiono najważniejsze zalecenia z dokumentu.

Zalecenia ogólne 

 • Zabieg powinien być przeprowadzany lub nadzorowany przez doświadczonego lekarza z certyfikatem EHRA na drugim poziomie lub z certyfikatem narodowym lub porównywalnym doświadczeniem.
 • Lekarzowi wszczepiającemu powinna towarzyszyć co najmniej jedna osoba z personelu pielęgniarskiego. 
 • Operator lub dodatkowy lekarz powinien być w stanie wykonać ratunkową perikardiocentezę. 
 • Promieniowanie należy ograniczyć do minimum. 

Zalecenia dot. kolejnych etapów zabiegu

 • Należy stosować zalecenia z Konsensusu EHRA 2019 dot. prewencji, diagnostyki i leczenia infekcji CIED. 
 • Należy zapewnić odpowiednią sedacją i miejscowe znieczulenie uwzględniając maksymalne dawki leków (np. lidokaina 4,5 mg/kg).
 • Można wykonać lożę na początku zabiegu implantacji CIED. 
 • Zaleca się wykonanie loży na mięśniu piersiowym. 
 • Można wykonać lożę pod mięśniem piersiowym u pacjentów z niskim BMI (z powodu ryzyka erozji loży) lub z przyczyn kosmetycznych. 
 • Preferowane dostępy żylne to nakłucie żyły pachowej lub wenesekcja żyły odpromieniowej. 
 • Nie zaleca się stosowania nakłucia żyły podobojczykowej na odcinku wewnątrzklatkowym jako pierwszego dostępu z powodu ryzyka odmy i uszkodzenia elektrody. 
 • Nakłucie żyły podobojczykowej na odcinku wewnątrzklatkowym można zastosować w przypadku niepowodzenia dostępu pachowego lub odpromieniowego. 
 • Podczas nakłucia żyły pachowej można kierować się na pierwsze żebro pod kontrolą skopii rentgenowskiej lub USG.
 • Można stosować doogonowe odchylenie lampy o 35 stopni w celu minimalizacji ryzyka odmy podczas nakłucia żyły pachowej. 
 • Należy wykonać wenografię w przypadku nieudanych prób uzyskania dostępu żylnego lub jako metoda z wyboru w czasie szkolenia bądź u pacjentów z wysokim ryzykiem odmy. 
 • Można rozważyć wykonanie wenoplastyki u osób ze zwężeniem żylnym. 
 • Można stosować zarówno elektrody o aktywnej jak i pasywnej fiksacji, ale podczas implantacji elektrody komorowej na przegrodę międzykomorową należy stosować elektrodę o aktywnej fiksacji. 
 • Podczas implantacji elektrody prawokomorowej próg stymulacji powinien wynosić <1,5V/0,5ms, a wyczuwanie ?4 mV, a oporność w granicach normy dla elektrody.
 • Przednia część uszka prawego przedsionka to preferowane miejsce implantacji elektrody przedsionkowej w pierwszej kolejności. Alternatywne miejsca stymulacji należy rozważyć w przypadku złej stabilności lub nieakceptowalnych parametrów elektrycznych. 
 • Jako alternatywę dla elektrody o aktywnej fiksacji można wszczepić pasywną elektrodę w kształcie litery J w celu uniknięcia perforacji przedsionka. 
 • Można rutynowo stosować różne projekcje rentgenowskie podczas implantacji elektrody prawoprzedsionkowej. 
 • Podczas implantacji elektrody przedsionkowej próg stymulacji powinien wynosić <1,5/0,5 ms, a wyczuwanie >1,5 mV, przesłuch załamka R z komory <20% amplitudy załamka P, a impedancja w granicach normy dla elektrody. 
 • W przypadku elektrod o aktywnej fiksacji wykręcenie helisy powinno zostać potwierdzone markerem fluoroskopowym, a nie liczbą obrotów.  
 • Podczas implantacji elektrod o aktywnej fiksacji należy zwizualizować wyraźny prąd uszkodzenia. 
 • Należy podwiązać elektrody do powięzi i mięśnia zakładając najpierw węzeł do tkanek a następnie węzeł na mufce.
 • Urządzenie może być opcjonalnie ufiksowane do mięśnia. 
 • Loża powinna zostać zamknięta w celu ochrony przed dyslokacją układu.  

Zalecenia dot. implantacji ICD

 • ICD powinny być implantowane w lewej okolicy klatki piersiowej z powodu niższych progów defibrylacji (i strony niedominującej dla większości pacjentów).
 • Test defibrylacji jest opcjonalny i można go zastosować w wybranych przypadkach. 
 • W większości przypadków należy stosować elektrody jednokoilowe w celu uniknięcia przyrastania proksymalnego koila, co może utrudniać usuwanie elektrody w przyszłości.
 • Elektrody dwukoilowe można zastosować w wybranych sytuacjach (np. wysoki próg defibrylacji, implantacja po prawej stronie). 

Zalecenia podczas wymiany CIED

 • Przed wymianą należy ocenić stan kliniczny pacjenta i frakcję wyrzutową lewej komory w celu oceny wskazań do rozbudowy do ICD i/lub CRT. 
 • Rutynowo przed wymianą należy ocenić rodzaj konektora CIED.
 • Należy rutynowo przed zabiegiem wykonać zdjęcie rentgenowskie lub fluoroskopię o wysokiej jakości w celu oceny ciągłości elektrody. 
 • Podczas stosowania elektrokoagulacji należy zachować szczególną ostrożność w okolicy urządzenia lub uszkodzonej osłonki elektrody z powodu ryzyka arytmii komorowych. 

Postępowanie w powikłaniach

 • Należy zastosować perikardiocentezę w przypadku płynu w worku osierdziowym >20 mm w rozkurczu lub jakimkolwiek powodującym objawy hemodynamiczne. 
 • Płyn w worku osierdziowym 11-20 mm w rozkurczu, który nie ustępuje szybko może być leczony perikardiocentezą. 
 • Należy uważnie monitorować pacjentów ze stabilnym płynem w worku osierdziowym <10 mm w rozkurczu po wypisie w celu wykluczenia nawrotu lub zwiększenia ilości płynu. 
 • Rewizja elektrody może być wskazana u wybranych pacjentów z perforacją, szczególnie wymagających leczenia przeciwpłytkowego/przeciwkrzepliwego, ponieważ postępowanie zachowawcze zwiększa ryzyko powikłań. 
 • Odmę należy odbarczyć, chyba że jest małą lub zmniejsza się w ciągu kilku dni. 
 • Krwiaki powinny być leczone zachowawczo, chyba że obserwuje się rozejście rany, duży ból, obrzęk ramienia, ucisk splotu ramiennego ? wtedy rewizję należy wykonać bez zbędnej zwłoki. 
 • Nie należy wykonywa aspiracji za pomocą igły w celu ewakuacji krwiaka. 

Opieka pooperacyjna

 • U wszystkich pacjentów po implantacji elektrody i przed wypisem ze szpitala należy wykonać zdjęcie RTG klatki piersiowej (w projekcji przód- tył i jeśli możliwe ? bocznej) w celu wykluczenia odmy i dokumentacji położenia elektrody. 
 • Pacjenci mogą być swobodnie uruchomieni po implantacji urządzenia po ustąpieniu sedacji. 
 • Można zastosować ucisk w postaci worków z obciążeniem, taśm, kamizelek w celu uniknięcia wystąpienia krwiaka.  
 • Pacjenci nie muszą ograniczać ograniczać ruchów barku po implantacji, nie zostało udowodnione, by takie działanie zmniejszało ryzyko dyslokacji elektrody, a może zwiększać ból ramienia. 
 • Rana powinna być dokładnie osłonięta opatrunkiem (optymalnie wodoodpornym) przez 2-10 dni.
 • Po wypisie konsultacja loży inicjowana przez pacjenta jest wystarczająca w większości przypadków (zamiast rutynowej oceny loży). 
 • Pacjent powinien być skontrolowany w ciągu 2-12 tygodni od zabiegu. 

https://academic.oup.com/europace/advance-article/doi/10.1093/europace/euaa367/6240171?login=true

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły