Krioablacja balonowa vs. ablacja RF dla napadowego migotania przedsionków: zaktualizowana metaanaliza randomizowanych i obserwacyjnych badań klinicznych

Krioablacja balonowa vs. ablacja RF dla napadowego migotania przedsionków: zaktualizowana metaanaliza randomizowanych i obserwacyjnych badań klinicznych

W chwili obecnej istnieją dwie alternatywne metody ablacji leczenia migotania przedsionków – elektroanatomiczna i krioablacja.

Ablacja RF stanowi standard opieki przy izolacji żył płucnych
u chorych z opornym na leki napadowym AF. Krioablacja balonowa (CB) pojawiła się jako terapia alternatywna. Jednakże, skuteczność
i bezpieczeństwo stosowania CB vs. ablacji RF u chorych
z napadowym AF pozostaje przedmiotem dyskusji. W poniższej publikacji autorzy dokonali meta analizy dotychczas opublikowanych badań porównujących skuteczność obydwu metod oraz ryzyko powikłań. Ryzyko nawrotu arytmii przedsionkowej oraz powikłań były porównywalne pomiędzy CB vs. ablacją RF.

Natomiast W porównaniu z ablacją RF – krioablacja balonowa doprowadziła do większego ryzyka przetrwałego porażenia nerwu przeponowego przy jednoczesnym mniejszym ryzyku wystąpienia tamponady serca.

Autor: Michał Chudzik

Źródło/a: http://europace.oxfordjournals.org/content/early/2016/10/04/europace.euw262

POBIERZ – Krioablacja balonowa vs. ablacja RF dla napadowego migotania przedsionków: zaktualizowana metaanaliza randomizowanych i obserwacyjnych badań klinicznych