Nowe dane o pozanaczyniowym ICD

doniesienia medialne

Nadczułość nie powodowała nieadekwatnych terapii u pacjentów z pozanaczyniowym ICD i stabilną pozycją elektrody ? wskazuje analiza 17 pacjentów obserwowanych 16,6 pacjentolat. Pozanaczyniowy ICD to nowy kardiowerter-defibrylator implantowany w okolicy pachowej, którego elektroda jest wszczepiana przez dostęp podmostkowy do przedniego śródpiersia. Obecność elektrody w przednim śródpiersiu skutkuje nowymi wyzwaniami dot. wyczuwania i dyskryminacji arytmii. Autorzy ocenili elektrogramy z zapisem indukowanego migotania komór pod kątem czasu detekcji dla różnych czułości. Sprawdzono czy nie występowały epizody niedoczułości lub nadczułości w zależności od wektora wyczuwania, pozycji ciała i czasu od zabiegu. Podczas implantacji u 20 pacjentów najniższa bezpieczna wartość czułości dla detekcji migotania komór wyniosła od 0,1 do 0,6 mV. Przez 16,6 pacjentolat obserwacją objęto 17 chorych. Amplitudy sygnałów były stabilne, ale stwierdzono pewne różnice w zależności od pozycji ciała czy wektora wyczuwania. Epizody nadczułości stwierdzono w 1,03% a niedoczułości w dostępnych elektrogramach w analizie beat-to-beat. W żadnym przypadku nie stwierdzono nieadekwatnej terapii z powodu nadczułości. Dyskryminatory wykrywające nadczułość wstrzymały detekcję w strefie VF w 4 z 5 spontanicznych epizodów. W jednym przypadku urządzenie dostarczyło nieadekwatne wyładowanie z powodu dyslokacji elektrody nad przedsionek i nadczułości załamka P. Z kolei dyskryminatory różnicujące SVT od VT prawidłowo zaklasyfikowały 93% ze 128 epizodów SVT w strefach monitorowania. 

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacep.2021.03.004

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły