Nowy algorytm różnicowania częstoskurczów z szerokimi zespołami QRS

doniesienia medialne

Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

Diagnostyka różnicowa częstoskurczów z szerokimi zespołami QRS opiera się w głównej mierze na EKG i wciąż stanowi wyzwanie dla klinicystów. Na łamach Heart Rhythm opublikowano artykuł, w którym oceniono przydatność nowego algorytmu diagnostycznego częstoskurczów z szerokimi zespołami QRS. 

Skuteczność nowego algorytmu opartego na odprowadzeniach kończynowych (ang. limb lead algorithm, LLA) zweryfikowano w oparciu o analizę 528 monomorficznych częstoskurczów z szerokimi zespołami QRS z rozpoznaniem potwierdzonym elektrofizjologicznie. W algorytmie LLA częstoskurcz komorowy diagnozowano na podstawie obecności co najmniej jednej z poniższych cech: 

  • monofazowy załamek R w odprowadzeniu aVR,
  • przeważające ujemne wychylenie zespołu QRS w odprowadzeniach I, II, III, 
  • przeciwstawne zespoły QRS w odprowadzeniach kończynowych: zgodne monofazowe zespoły QRS w trzech odprowadzeniach znad ściany dolnej i zgodne monofazowe zespoły QRS w dwóch lub trzech pozostałych odprowadzeniach kończynowych o polarności przeciwnej do odprowadzeń znad ściany dolnej.

Następnie algorytm LLA porównano z algorytmami: Brugady, Vereckei oraz czasem do szczytu załamka R.

W grupie 528 częstoskurczów z szerokimi zespołami QRS było 397 VT i 131 SVT. Zgodność oceny zapisu w algorytmie LLA między obserwatorami była doskonała (współczynnik kappa 0,98) ? lepsza niż w pozostałych algorytmach. Ogólna skuteczność algorytmu LLA (88,1%) była porównywalna do algorytmu Brugady (85,4%) i Vereckei (88,1%). Wyżej wymienione trzy algorytmy były lepsze od algorytmu opartego na pomiarze czasu do szczytu załamka R (70,8%). Algorytm LLA miał niższą czułość (87,2%) niż algorytm Brugady (94,0%) i Vereckei (92,4%). Dodatkowo algorytm LLA wykazywał wyższą swoistość (90,8%) w rozpoznawaniu VT niż algorytm Brugady (59,5%), Vereckei (76,3%) i algorytm oparty na pomiarze czasu do szczytu załamka R (80,2%). 

Podsumowując, algorytm LLP wydaje się być prostym i dość dokładnym narzędziem w rozpoznawaniu VT u pacjentów z częstoskurczem z szerokimi zespołami QRS. 

Oprac. na podstawie: Chen Q., Xu J., Gianni C. i wsp.: Simple electrocardiographic criteria for the rapid identification of wide QRS complex tachycardia: The new limb lead algorithm. Heart Rhythm 2019; doi:10.1016/j.hrthm.2019.09.021.

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły