Nowy algorytm zwiększający odsetek stymulacji resynchronizującej w migotaniu przedsionków ? badanie CRTee

W licznych badaniach wykazano, że nawet niewielki wzrost odsetka stymulacji dwukomorowej poprawia rokowanie pacjentów z CRT. Dodatkowo podawany przez urządzenie odsetek stymulacji dwukomorowej jest często przeszacowany, szczególnie u chorych z migotaniem przedsionków z uwagi na występujące pobudzenia zsumowane  pseudozsumowane.

S. Mittal podczas Kongresu ESC 2016 przedstawił wstępne wyniki skuteczności nowego algorytmu mającego na celu zwiększenie stymulacji dwukomorowej u osób z migotaniem przedsionków. Algorytm nosi nazwę CAFRPlus i dostosowuje częstość stymulacji w celu maksymalizacji skutecznej stymulacji lewokomorowej w najniższej możliwej częstości rytmu w czasie migotania przedsionków. Dodatkowo podawany odsetek skutecznej stymulacji lewej komory jest oceniany na podstawie analizy elektrogramu dalekiego pola.

Do prezentowanego, prospektywnego badania z randomizacją włączono pacjentów z CRT-D i napadowym lub przetrwałym migotaniem przedsionków. Wykluczono osoby z odsetkiem stymulacji dwukomorowej powyżej 97% w czasie migotania przedsionków, po ablacji łącza przedsionkowo-komorowego lub blokiem całkowitym. Pacjentów randomizowano do stosowania algorytmu CAFRPlus lub grupy kontrolnej, w której stosowano klasyczne programowanie urządzenia. Po co najmniej 2-godzinnym epizodzie migotania przedsionków pacjent przechodził do drugiej grupy badania. Oceniano odsetek skutecznej stymulacji lewej komory i średnią częstość rytmu komór między grupami.

Do badania włączono 54 pacjentów (81% osób z przetrwałym migotaniem przedsionków). CAFRPlus zwiększał średnio odsetek skutecznej stymulacji dwukomorowej w trakcie migotania przedsionków o 7,0?8,7% z 81?14% (zakres 46-99%) do 88?8% (zakres 69-99%), p<0,001). Częstość rytmu komór wzrastała średnio o 3 uderzenia na minutę z 77?10 do 80?10 /min (p<0,001). Wykazano, że algorytm przynosił największą poprawę odsetka stymulacji dwukomorowej u chorych z wyjściowo najniższym odsetkiem stymulacji biwentrykularnej (<80%). U 5 chorych (9%) sam algorytm CAFRPlus zwiększał odsetek stymulacji lewej komory do wartości ?95%. Autorzy nie zaobserwowali działań niepożądanych nowego algorytmu.

Podsumowując, nowy algorytm CAFRPlus istotnie zwiększa odsetek stymulacji dwukomorowej u pacjentów z migotaniem przedsionków, podwyższając w niewielkim stopniu częstość rytmu komór. Zdaniem autorów ten algorytm może uchronić część pacjentów przed dalszą intensyfikacją leczenia farmakologicznego czy ablacją łącza.

Mittal S., i wsp. A novel algorithm increases effective left ventricular pacing during atrial fibrillation in patients undergoing cardiac resynchronization therapy: primary results of the randomized CRTEee trial. European Heart Journal 2016; 37 (Abstract Supplement), 445 Abstract 2376.

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły