Obecność „ducha” a śmiertelność po przezżylnym usuwaniu elektrod

Obecność „ducha” a śmiertelność po przezżylnym usuwaniu elektrod

Liczba kardioimplantów stopniowo wzrosła, prowadząc do zwiększonego zapotrzebowania na przezżylną ekstrakcję elektrod (TLE) z powodu infekcji urządzeń.

Wcześniejsze badania opisywały “ducha” jako nową, ruchomą, podłużną pozostałość masy komórkowej wykrywaną przez echokardiografię idąc trasą elektrody wewnątrzsercowej w prawym sercu, związaną z rozpoznaniem odelektrodowego zapalenia wsierdzia. Celem badania była analiza związku między „duchami” ocenianymi za pomocą echokardiografii przezprzełykowej (TEE) i echokardiografii wewnątrzsercowej (ICE) i śmiertelności u pacjentów poddawanych TLE. Do badania włączono 217 pacjentów poddawanych TLE z powodu zakażenia ogólnoustrojowego lub miejscowego zakażenia urządzenia bądź też nieprawidłowego działania elektrod. U wszystkich chorych wykonano TEE przed i 48 godzin po TLE i ICE podczas TLE. Pacjentów podzielono na dwie grupy: z (grupa 1) lub bez (grupa 2) „ducha”. Wykazano, że obecność „ducha” może być niezależnym czynnikiem prognostycznym śmiertelności po TLE, identyfikując w ten sposób podgrupę pacjentów, którzy potrzebują wzmożonego nadzoru klinicznego w celu szybkiego wykrycia ewentualnych powikłań.

Autor: Michał Chudzik

Źródło/a: http://europace.oxfordjournals.org/content/early/2016/03/29/europace.euw045

POBIERZ – Obecność „ducha”, a śmiertelność po przezżylnym usuwaniu elektrod