Pierwsze dwa przypadki użycia elektrody typu ICD Biotronik Pamira S65

Nowa elektroda ICD Biotronik Pamira zbudowana jest na sprawdzonej platformie jaką jest elektroda Plexa. Korpus elektrody wykonany jest z obrobionego silikonu, co zapewnia płynne wprowadzenie i niskie tarcie – z dodatkową osłoną z poliuretanu w części proksymalnej zapewniającą lepszą długoterminową odporność.

I przypadek

Pierwszy przypadek to 69-letni mężczyzna z chorobą niedokrwienną serca, palacz tytoniu, z nadciśnieniem tętniczym, stanem przedcukrzycowym, po przebytym zawale mięśnia sercowego w przeszłości, który został obecnie przyjęty w trybie pilnym z powodu zawału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST znad ściany przedniej. Koronarografia wykonana w trybie pilnym wykazała ostrą niedrożność gałęzi międzykomorowej przedniej oraz przewlekłą niedrożność prawej tętnicy wieńcowej. Bezpośrednio po badaniu diagnostycznym wykonano skuteczny zabieg udrożnienia z angioplastyką gałęzi międzykomorowej z implantacją dwóch stentów DES. Badaniem echokardiograficznym uwidoczniono znacznie upośledzoną funkcję skurczową lewej komory (EF 15-20%) bez istotnych wad zastawkowych. Ze względu na nawracające epizody niestabilnego hemodynamicznie częstoskurczu komorowego wdrożono leczenie antyarytmiczne oraz zakwalifikowano chorego do wszczepienia układu kardiowertera-defibrylatora w ramach profilaktyki wtórnej SCD. Elektrodę komorową ICD Biotronik Pamira implantowano drogą wenesekcji do wierzchołka prawej komory, uzyskując prawidłowe parametry sterowania i stymulacji, oraz podłączono do kardiowertera defibrylatora jednojamowego Biotronik Rivacor 5 VR-T – rys. 1. Zabieg i okres pozabiegowy przebiegły bez powikłań.  

II przypadek

Drugi przypadek to 54-letni mężczyzna z wrodzonym blokiem przedsionkowo-komorowy III stopnia, który przebył wszczepienie kardiostymulatora typu VDD 26 lat temu z wykorzystaniem elektrody komorowej Biotronik SL 60-13 UP (rys. 2) z następczymi dwiema wymianami kardiostymulatora z powodu planowego zużycia baterii. Dodatkowo pacjent przebył wymianę zastawki mitralnej na sztuczną około 20 lat temu. W toku swojej choroby pacjent rozwinął przewlekłą niewydolność serca z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory z EF 30-35%. W tej chwili pacjent jest także całkowicie zależny od stymulatora serca.

Obecnie pacjent został przyjęty do naszej kliniki w celu przezżylnego usunięcia układu VDD z jednoczesną implantacja układu CRT-D. W warunkach sali hybrydowej, w zabezpieczeniu kardiochirurgicznym i monitorowaniu echokardiografią przezprzełykową, wykonano zabieg przezżylnego usunięcia dotychczasowego układu VDD w całości z wykorzystaniem systemu Evolution (Cook Medical). Jednoczasowo implantowaliśmy pacjentowi układ CRT-D Biotronik Rivacor 7 HF-T QP. Nową elektrodę ICD ulokowano w wierzchołku prawej komory – rys. 3. W trakcie zabiegu elektroda Pamira charakteryzowała się łatwym prowadzeniem w układzie żylnym, mapowanie serca przed wkręceniem elektrody przebiegło sprawnie, a mechanizm wkręcający działał płynie. Zabieg przebiegł bez powikłań. Kontrola układu CRT-D potwierdziła prawidłowe parametry pracy urządzenia, a pacjent został wypisany do domu. 

Podsumowując, nowa elektroda ICD Biotronik Pamira okazała się bardzo dobrym i przewidywalnym narzędziem do wdrażania terapii ICD. Z uwagi na swoje właściwości w odczuciu autorów powinna być szczególnie brana pod uwagę w przypadku młodych pacjentów z długim oczekiwanym dalszym trwaniem życia. 

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły