Pytania testowe – część 63

Pytanie 1

Urządzenie: kardiowerter defibrylator z funkcją resynchronizacji: Rivacor 7 HF-T QP. W zdalnej kontroli alert nieprawidłowej impedancji na elektrodzie defibrylującej – wartość poniżej 25 Ohm.

Jaka może być przyczyna:

Odpowiedź poprawna: D) Należy wykluczyć odpowiedź A – uszkodzenie przewodnika w elektrodzie powoduje wzrost impedancji. Wynika to ze spadku wykorzystywanej powierzchni przekroju przewodnika

Dalsze postępowanie:

Odpowiedź poprawna: B)

Nowopowstałe nieprawidłowe parametry elektrod odnotowane w telemonitoringu wymagają potwierdzenia podczas kontroli stacjonarnej w poradni kontroli urządzeń. Taka praktyka pozwala zmniejszyć ryzyko nieuzasadnionego przyjęcia do szpitala lub niepotrzebnych interwencji na układzie w przypadku błędnych automatycznych pomiarów.

Szybka kontrola stacjonarna jest szczególnie istotna w przypadku podejrzenia uszkodzenia elektrody defibrylującej, ponieważ jej nieprawidłowa funkcja niesie ryzyko niekutecznej terapii lub terapii nieadekwatnej.

W powyższym przypadku chora została wezwana do pilnej kontroli stacjonarnej, ręczny pomiar impedancji był prawidłowy, podobnie kolejny pomiar automatyczny, w dalszej obserwacji impedancja była prawidłowa.

Sprawdź Odpowiedzi

Pytanie 2

Urządzenie: kardiowerter-defibrylator z funkcją defibrylacji Medtronic Compia MRI™ Quad. W zdalnym monitorowaniu pojawiają się alarmy arytmii przedsionkowej, kwalifikowane jako migotanie lub trzepotanie przedsionków. Poniżej zestawienie takich zapisów i przykład jednego z nich.

Prezentowany epizod to:

Odpowiedź poprawna: C)

Migotanie przedsionków możemy wykluczyć na podstawie niewielkiej zmienności amplitudy sygnału przedsionkowego, niewielkiej częstotliwości oraz braku nieregularności.

Trzepotanie przedsionków jest to arytmia charakteryzująca się regularnością zdarzeń przedsionkowych. W powyższym przypadku zdarzenia kwalifikowane jako Ar nie są regularne w stosunku do As, dlatego też należy wykluczyć B

Miopotencjały również charakteryzują się nieregularnością, zmiennością amplitudy, ale jest ona znacznie mniejsza niż np. w przypadku migotania przedsionków.

Przy założeniu, że zaprezentowane w zestawieniu epizody byłyby rzeczywiście migotaniem przedsionków, jakie byłoby dalsze postępowanie w kontekście leczenia przeciwkrzepliwego?

Odpowiedź poprawna: B)

AHRE to epizody zapisywane w torze przedsionkowym, najczęściej napady migotania przedsionków, ale grupa ta obejmuje również artefakty spowodowane uszkodzeniem elektrody, nieprawidłowym jej wyczuwaniem, czy inne arytmie przedsionkowe. AHRE wymagają oceny podczas kontroli urządzenia w celu określenia ich charakteru. U pacjentów, u których epizody AHRE potwierdzono jako migotanie przedsionków, włączenie leczenia przeciwkrzepliwego może być uzasadnione. Według aktualnych wytycznych decyzja o włączeniu leczenia przeciwkrzepliwego u takich pacjentów powinna opierać się o ocenę w skali CHA2DS2-VASc oraz czas trwania epizodów AHRE. Największą korzyść z takiego postępowania odnoszą pacjenci, u których antykoagulanty włącza się jeśli AHRE trwają powyżej 24h, a pacjent ma powyżej 2pkt w skali CHA2DS2-VASc.

Sprawdź Odpowiedzi

Pytanie 3

Urządzenie: Biotronik Rivacor 7 HF-T QP.

Jaki problem istotny klinicznie możemy dostrzec w poniższym raporcie?

Odpowiedź poprawna: A)

W trendach możemy zaobserwować korelację czasową między spadkiem odsetka resynchronizacji a wzrostem liczby dodatkowych pobudzeń komorowych – przykłady zaznaczone czerwonymi strzałkami.

Przy tym ładunek migotania przedsionków jest „zerowy” – zielona strzałka.

W części raportu, w której widzimy pomiary elektrod – przy pomiarze progu na elektrodzie LV widoczne jest „OFF” – automatyczny pomiar progu został wyłączony podczas kontroli stacjonarnej. Nie znamy więc wyniku aktualnego automatycznego pomiaru progu stymulacji na tej elektrodzie.

Sprawdź Odpowiedzi

Pytanie 4

Urządzenie: Biotronik Iforia 5 VR-T. W transmisji z telemonitoringu pojawił się alert zdarzenia komorowego w strefie VF. Poniżej raport z dnia zdarzenia:

Jaki był charakter zdarzenia komorowego:

Odpowiedź poprawna: E)

Terapia w tym przypadku:

Odpowiedź poprawna: E)

Dlaczego urządzenie nie dostarczyło terapii na zdarzenie w strefie VF?

Odpowiedź poprawna: C)

Zdarzenie miało miejsce podczas wykonywania przezcewnikowego wszczepienia zastawki aortalnej, w czasie zabiegu wykorzystywano elektrokoagulację i to ona spowodowała powyższy epizod.

Zapis IEGM jest bardzo krótki, jednak raport pozwala na ocenę epizodu:

  1. Arytmię komorową wykluczamy między innymi z uwagi na brak regularności zdarzeń komorowych epizodu, różnice w morfologii między kolejnymi pobudzeniami, a także różnice w detekcji zdarzeń komorowych między torem komorowym, a far-fieldem –  część zdarzeń wyczuwanych w torze komorowym nie jest wyczuwana w fal-field.
  2. „Trzaski” na elektrodzie spowodowane jej uszkodzeniem mają zwykle niższą, nieregularną amplitudę i większą częstotliwość.
  3. „Szybkie” migotanie przedsionków wykluczamy na podstawie obrazu far-fieldu – podobnie jak w przypadku arytmii komorowej: różnice w detekcji zdarzeń komorowych między torem komorowym a far-fieldem oraz różnice w morfologii poszczególnych zdarzeń komorowych.
  4. Interferencje z telefonem komórkowym mają obraz artefaktów o bardzo dużej częstotliwości i małej amplitudzie
  5. Terapia na to zdarzenie nie była dostarczona, co widzimy w tabeli nad IEGM, podano tam również informację, że terapia była przerwana przez przyłożony do urządzenia magnes
Sprawdź Odpowiedzi
Total
0
Shares
Powiązane Artykuły