Pytania testowe – część 74

lek. med. Jakub Rokicki (1-2) 

dr n. med. Ewa Makowska (3-4) 

lek. med. Aleksandra Winkler (5-6) 

lek. med.  Błażej Kozłowski (7-8) 

Tadeusz Krawczyk, Biotronik (9-10)

1. Zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i warunkami refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia, jakim pacjentom można zaproponować implantację podskórnego rejestratora arytmii?
2. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, jaki kod można przypisać implantacji podskórnego rejestratora arytmii?
3. W nowej rodzinie stymulatorów Amvia firmy Biotronik algorytm MRI Guard 24/7:
4. U 90-letniego pacjenta z blokiem AV III stopnia, z implantowanym pół roku wcześniej układem CRT-P firmy Abbott (Quadra Allure MP, DDD-BiV 70/min) w czasie kontroli stwierdzono rytm przedsionków 86/min ze stymulacją BiV, prawidłowe parametry działania wszystkich 3 elektrod oraz zarejestrowane w pamięci stymulatora epizody zahamowań stymulacji w wyniku oversensingu sygnałów pozasercowych (cechy uszkodzenia elektrody RV, Rycina 6). Aby zapewnić pacjentowi bezpieczeństwo do czasu zabiegu wymiany elektrody RV dostępną optymalną zmianą w programowaniu jest:
5. Jaki rytm zarejestrowano w kanale przedsionkowym?
6. Z czego wynika utrata resynchronizacji w przypadku z pytania 5?
7. Poniższy zapis (Ryciny 9a, 9b, 9c) z pamięci CRT-D Brava firmy Medtronic przedstawia: A) migotanie przedsionków przewodzone z tachykardią B) częstoskurcz komorowy i współistniejące migotanie przedsionków C) nieadekwatną interwencję HV z umiarowieniem migotania przedsionków D) adekwatną interwencję HV z wywołaniem migotania komór i umiarowieniem migotania przedsionków E) okresową niedoczułość migotania komór
8. Podczas kontroli CRT-D Rivacor 5 HF-T firmy Biotronik stwierdzono 80% odsetek stymulacji BiV wtórny do okresowego przewodzenia torem fizjologicznym. Pacjent leczony jest docelową dawką B- adrenolityku. Na podstawie prezentowanego zapisu EGM: A) należy skrócić zaprogramowane opóźnienie przedsionkowo-komorowe celem zwiększenia odsetka stymulacji BiV B) należy zakwalifikować pacjenta do ablacji łącza przedsionkowo-komorowego C) nie trzeba zmieniać programu ze względu na nieobecność bloku lewej odnogi pęczka Hisa D) należy dołączyć digoksynę celem zwiększenia odsetka stymulacji BiV
9. HeartInsight to innowacyjny algorytm do zdalnego monitorowania zaostrzeń niewydolności serca, który wcześnie identyfikuje pacjentów z wyższym ryzykiem dekompensacji. Cechuje się:
10. BIOMONITOR IV z funkcją SmartECG wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI) do oceny AF i zaawansowane algorytmy obróbki sygnału i detekcji, aby zmniejszyć liczbę fałszywie dodatnich alertów o 86% we wszystkich głównych arytmiach, ponadto jako jedyne urządzenie ILR dostępne na rynku rozróżnia trendy przedwczesnych skurczów komorowych i przedsionkowych PVC i PAC
Sprawdź Odpowiedzi
Total
0
Shares
Powiązane Artykuły