Pytania testowe – część 8

dr Dariusz Zając
Oddział Zaburzeń Rytmu Serca
II Klinika Choroby Wieńcowej, Instytut Kardiologii w Warszawie

1. Co jest przyczyną poniższego zachowania stymulatora DDD?

Poprawnie

B) prawidłowe działanie algorytmu MVP

Niepoprawnie

B) prawidłowe działanie algorytmu MVP

2. Wskaż nieprawidłowość, która wymaga interwencji ? programowej lub zabiegowej ? u pacjenta z wszczepionym układem CRT:

Poprawnie

A) okresowa niedoczułość kanału przedsionkowego
Na podstawie zapisu EKG nie można w sposób jednoznaczny wypowiedzieć się na temat skuteczności stymulacji przedsionkowej, ponieważ obydwie widoczne iglice stymulacji przedsionkowej wypadają w obrębie załamka P lub tuż po nim.

Niepoprawnie

A) okresowa niedoczułość kanału przedsionkowego
Na podstawie zapisu EKG nie można w sposób jednoznaczny wypowiedzieć się na temat skuteczności stymulacji przedsionkowej, ponieważ obydwie widoczne iglice stymulacji przedsionkowej wypadają w obrębie załamka P lub tuż po nim.

3. Rycina przedstawia zapis EKG pacjenta z CRT w programie DDD 60/min. Dlaczego efektywna częstość komór wynosi 40/min?

Poprawnie

E) nadczułość kanału komorowego typu ?T-wave oversensing?
IEGM ilustrujący omawianą sytuację ? załamki P przypadają w okresie zaślepienia po wyczutym załamku T interpretowanym jako zdarzenie komorowe:

Niepoprawnie

E) nadczułość kanału komorowego typu ?T-wave oversensing?
IEGM ilustrujący omawianą sytuację ? załamki P przypadają w okresie zaślepienia po wyczutym załamku T interpretowanym jako zdarzenie komorowe:

4. Co może być przyczyną iglic stymulacji w końcowej części zespołu QRS u pacjenta ze stymulatorem DDD?

Poprawnie

C) odp. 1 i 2

W tym konkretnym przypadku analiza zapisu IEGM z urządzenia pozwala na ustalenie, że ostatecznie prawidłowym wyjaśnieniem jest odpowiedź 1 - pobudzenie pseudozsumowane wynikające z RBBB: marker VS daleko za początkiem zespołu komorowego

Niepoprawnie

C) odp. 1 i 2

W tym konkretnym przypadku analiza zapisu IEGM z urządzenia pozwala na ustalenie, że ostatecznie prawidłowym wyjaśnieniem jest odpowiedź 1 - pobudzenie pseudozsumowane wynikające z RBBB: marker VS daleko za początkiem zespołu komorowego

5. Jaka jest najbardziej prawdopodobna przyczyna poniższego zapisu IEGM u pacjenta z układem CRT-D?

Poprawnie

D) EMI ? zakłócenia elektromagnetyczne (operacja ortopedyczna)

Niepoprawnie

D) EMI ? zakłócenia elektromagnetyczne (operacja ortopedyczna)

6. Rycina przedstawia zapis IEGM pacjentki z tachykardią i wszczepionym stymulatorem DDD. Jakie jest właściwe rozpoznanie?

Poprawnie

B) VT 

Niepoprawnie

B) VT 

7. Jak zinterpretować przedstawiony fragment zapisu ?patient activity? z kontroli pacjenta z wszczepionym układem CRT?

Poprawnie

C) cykliczny odpoczynek w weekendy
Wszczepione urządzenie jest potężnym narzędziem diagnostycznym. Może służyć do weryfikacji danych opisywanych przez pacjenta i oceny jego aktywności ruchowej.

Niepoprawnie

C) cykliczny odpoczynek w weekendy
Wszczepione urządzenie jest potężnym narzędziem diagnostycznym. Może służyć do weryfikacji danych opisywanych przez pacjenta i oceny jego aktywności ruchowej.

8. Rycina przedstawia zapis IEGM z kontroli stymulatora DDD pacjenta po wymianie urządzenia, w trakcie rutynowej kontroli przed wypisem do domu. Wskaż prawidłowe rozpoznanie:

Poprawnie

D) trzepotanie przedsionków i zamienione elektrody

 

Niepoprawnie

D) trzepotanie przedsionków i zamienione elektrody

 

9. Przyczyną nawracających obrzęków płuc u pacjenta z wszczepionym układem CRT, którą można wskazać na podstawie poniższego zapisu IEGM, jest:

Poprawnie

A) nieskuteczna stymulacja PK

Niepoprawnie

A) nieskuteczna stymulacja PK

10. Rycina przedstawia zapis EKG (50mm/sek) pacjenta z układem stymulującym DDD. Wskaż prawidłową odpowiedź.

Poprawnie

E) stymulacja DOO o częstości magnetycznej
Częstoskurcz przedsionkowy z przewodzeniem p-k do 2:1, asynchroniczna stymulacja DOO o częstości 85/min ? magnetycznej. Prawdopodobny LBBB.

Niepoprawnie

E) stymulacja DOO o częstości magnetycznej
Częstoskurcz przedsionkowy z przewodzeniem p-k do 2:1, asynchroniczna stymulacja DOO o częstości 85/min ? magnetycznej. Prawdopodobny LBBB.

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły