Pytania testowe – część 1

Autorzy pytań: dr Elżbieta Gadula-Gacek, dr med. Mateusz Tajstra
Kierownik Katedry: Prof. Mariusz Gąsior

1.  W przypadku utrwalonego migotania przedsionków i blokiem przedsionkowo-komorowym standardowym trybem i minimalną częstością stymulacji powinny być:

Poprawnie

Prawidłowa odpowiedź: D) VVIR 70/min

Niepoprawnie

Prawidłowa odpowiedź: D) VVIR 70/min

2. W przypadku jakiego odsetka stymulacji obukomorowej należy rozważyć ablację łącza A-V u chorych z utrwalonym migotaniem przedsionków, leczonych za pomocą urządzenia resynchronizującego, przyjmujących maksymalne dawki leków kontrolujących częstość akcji komór?

Poprawnie

Prawidłowa odpowiedź: B) <100%

Niepoprawnie

Prawidłowa odpowiedź: B) <100%

3.  Zgodnie z aktualnymi zaleceniami, w przypadku stymulatorów dwujamowych maksymalne programowane opóźnienie AV nie powinno być dłuższe niż:

Poprawnie

Prawidłowa odpowiedź: A) 250ms

Niepoprawnie

Prawidłowa odpowiedź: A) 250ms

4. U osób z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem w ramach prewencji pierwotnej, w celu redukcji liczby interwencji urządzenia, czas detekcji tachyarytmii i ilości interwałów koniecznych do terapii powinien wynosić:

Poprawnie

Prawidłowa odpowiedź: B) 6-12 sek i 30 interwałów

Niepoprawnie

Prawidłowa odpowiedź: B) 6-12 sek i 30 interwałów

5. Badanie ?Remote moitoring of heart-failure patients with cardiac implantable electronic devices (REM-HF)? wykazało:

Poprawnie

Prawidłowa odpowiedź: C) Zdalne monitorowanie nie zmniejszyło śmiertelności ani nie zmniejszyło częstości hospitalizacji z przyczyn sercowo-naczyniowych

Niepoprawnie

Prawidłowa odpowiedź: C) Zdalne monitorowanie nie zmniejszyło śmiertelności ani nie zmniejszyło częstości hospitalizacji z przyczyn sercowo-naczyniowych

6. W badaniu ?Efficacy of Implantable cardioverter-defibrillators in patients with non-ischemic Systolic Heart failure on mortality (DANISH)? wykazano, że w grupie badanej doszło do znamiennej redukcji częstości nagłego zgonu sercowego. Wynik ten dotyczył jedynie podgrupy chorych z implantowanym CRT-D.

Poprawnie

Prawidłowa odpowiedź: A) Pierwsze zdanie prawdziwe, drugie fałszywe.

Niepoprawnie

Prawidłowa odpowiedź: A) Pierwsze zdanie prawdziwe, drugie fałszywe.

7. Klasa I zaleceń wytycznych HRS dotyczących usuwania elektrod NIE uwzględnia:

Poprawnie

Prawidłowa odpowiedź: C) Bakteriemia GRAMM ?

Niepoprawnie

Prawidłowa odpowiedź: C) Bakteriemia GRAMM ?

8. Poniższy zapis uchwycony w zdalnym monitorowaniu ICD (Home Monitoring) przedstawia:

Poprawnie

Prawidłowa odpowiedź: C) ?Oversensing? załamka T

Niepoprawnie

Prawidłowa odpowiedź: C) ?Oversensing? załamka T

9. Pacjent z ICD wszczepionym w ramach prewencji wtórnej NZS. Poniższy zapis uchwycony w zdalnym monitorowaniu ICD (Home Monitoring) przedstawia:

Poprawnie

Prawidłowa odpowiedź: C) ?Trzaski? elektrody komorowej z nieadekwatną interwencją ICD (ATP).

Niepoprawnie

Prawidłowa odpowiedź: C) ?Trzaski? elektrody komorowej z nieadekwatną interwencją ICD (ATP).

10. RTG klatki piersiowej przedstawia położenie elektrody komorowej. Jak najlepiej opisać tę sytuację?

Poprawnie

Prawidłowa odpowiedź: A) w koniuszku RV

Niepoprawnie

Prawidłowa odpowiedź: A) w koniuszku RV

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły