Rejestratory arytmii przydatne dla pacjentów po zawale serca

Implantowane rejestratory arytmii wykrywają groźne arytmie u pacjentów wysokiego ryzyka po zawale serca. Do badania włączono pacjentów po zawale serca leczonym pierwotną angioplastyką, z EF 36-50%, z rytmem zatokowym. W sumie zeskrinowano 1305 pacjentów, którym wykonano 20-minutowy zapis EKG w poszukiwaniu dysfunkcji sercowego układu autonomicznego definiowanego jako nieprawidłowy wynik okresowej dynamiki repolaryzacji i/lub zdolności do zwalniania rytmu serca. Z tej populacji 400 chorych z nieprawidłowym wynikiem badania układu autonomicznego zrandomizowano do implantacji rejestratora arytmii Medtronic Reveal LINQ (n=201) lub klasycznej obserwacji (n=199). Pacjentów obserwowano średnio 21 miesięcy. Pierwszorzędowym punktem końcowym był czas do wystąpienia pierwszej, poważnej arytmii: migotania przedsionków powyżej 6 minut, bloku przedsionkowo-komorowego drugiego stopni drugiego typu lub wyższego, szybkiego nsVT (o długości cyklu ?320 ms przez ?40 pobudzeń) / utrwalonego VT/VF. Ww. poważne arytmie wykryto u 60 pacjentów (43 ? AF, 10 ? AVB, 7 ? VT-VF) z grupy rejestratora i 12 (11 ? AF, 1 ? VT/VF) z grupy kontrolnej (29% vs. 6%, HR 6,3, 95% CI 3,4-11,8, p<0,0001). W grupie rejestratora częściej implantowano ICD, stymulator serca, wykonywano badanie elektrofizjologiczne czy ablację, a także rozpoczynano doustne leczenie przeciwkrzepliwe w porównaniu do grupy kontrolnej. 

https://digital-congress.escardio.org/ESC-Congress/sessions/2828-hot-line-smart-mi-icms?v=S2828-hot-line-smart-mi

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły