Roczne rokowanie po ambulatoryjnej intensyfikacji leczenia diuretycznego

Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

Madelaire i wsp. ocenili roczne rokowanie pacjentów z niewydolnością serca po zaostrzeniu choroby definiowanym jako hospitalizacja z powodu niewydolności serca lub ambulatoryjne zwiększenie dawki diuretyku. 

Przeanalizowano kompletną duńską populację pacjentów z niewydolnością serca przyjmującą beta-adrenolityki i inhibitory konwertazy angiotensyny/sartany. Włączono chorych z niewydolnością serca rozpoznaną w latach 2001-2016, którzy mieli przepisane ww. leki w ciągu 120 dni od rozpoznania. 

Zaostrzenia niewydolności serca zdefiniowano jako przyjęcie do szpitala z powodu niewydolności serca, ambulatoryjna intensyfikacja leczenia diuretycznego (pierwsze dodanie kolejnego diuretyku, podwojenie dawki diuretyku pętlowego, dodanie tiazydu do diuretyku pętlowego). Następnie do grupy z zaostrzeniem niewydolności serca dopasowano pacjentów wg wieku, płci i roku kalendarzowego. 

Włączono 74 990 osób. Mediana wieku wyniosła 71 lat. W trakcie pięcioletniej obserwacji u 8727 pacjentów wystąpiła hospitalizacja z powodu zaostrzenia choroby, a u 12 290 zwiększano diuretyki ambulatoryjnie. Całkowite roczne ryzyko zgonu w grupie hospitalizowanej z powodu zaostrzenia niewydolności serca wyniosło 22,6% (95% CI 21,7-23,5%), a w grupie, której zwiększono diuretyki ambulatoryjnie ? 18,0% (95% CI 17,3%-18,7%). W dopasowanej grupie kontrolnej roczne ryzyko zgonu kształtowało się na poziomie 9,8% (95% CI 9,5%-10,1%). W analizie wieloczynnikowej ryzyko względne zgonu u pacjentów hospitalizowanych wyniosło 2,46 (95% CI 2,33-2,60), u pacjentów po zwiększeniu dawki diuretyku ambulatoryjnie ? 1,87 (95% CI 1,77-1,97) w porównaniu z grupą kontrolną. W grupie osób po pozaszpitalnym zwiększeniu diuretyków 1245 (10,1%) było hospitalizowanych z powodu niewydolności serca w ciągu roku. 

Podsumowując, analiza duńskiej narodowej kohorty pacjentów z niewydolnością serca pokazała, że intensyfikacja leczenia diuretycznego niemal dwukrotnie zwiększa ryzyko zgonu w trakcie kolejnego roku.

Oprac. na podstawie: Abstract: P765 Oneyear mortality risk after intensification of outpatient diuretics C. Madelaire1, F. Gustafsson2, S.L. Kristensen2, L.W. Stevenson3, L. Koeber2, C. TorpPedersen4, M. D’souza1, J. Andersen5, G. Gislason1, T. BieringSorensen1, C. Andersson6, M. Schou6, 1Gentofte University Hospital, Department of Cardiology, the cardiovascular research center Copenhagen Denmark, 2Rigshospitalet Copenhagen University Hospital, Department of Cardiology Copenhagen  Denmark, 3Vanderbilt University, Division of Cardiovascular Medicine, Vanderbilt University Medical Center Nashville United States of America, 4Aalborg University Hospital, Department of Cardiology  Aalborg  Denmark, 5The Danish Heart Foundation Copenhagen Denmark, 6Herlev Hospital, Department of Cardiology  Herlev  Denmark.

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły