Sakubitryl/walsartan zmniejsza częstość adekwatnych wyładowań ICD

Diego i wsp. z Uniwersytetu w Alicante w Hiszpanii porównali częstość adekwatnych wyładowań ICD w grupie osób przyjmującej inhibitor konwertazy angiotensyny lub sartan, a następnie sakubitryl/walsartan.

Do tego prospektywnego badania włączono pacjentów z ICD i klasą II wg NYHA z frakcją wyrzutową lewej komory ?40%, którzy byli zdalnie monitorowani. Przez 9 miesięcy wszyscy pacjenci byli leczeni inhibitorem konwertazy angiotensyny lub sartanem, beta-adrenolitykiem i antagonistą receptora mineralokortykoidowego. Następnie inhibitor konwertazy lub sartan został zamieniony na sakubitryl/walsartan. Pacjenci byli obserwowani przez kolejne 9 miesięcy w celu oceny adekwatnych wyładowań, nsVT, dodatkowych pobudzeń komorowych i odsetka stymulacji dwukomorowej.

Średni wieku pacjentów wyniosła 69?8 lat, a średnia frakcja wyrzutowa 30,4?4%. Kardiomiopatia niedokrwienna występowała w 82% przypadków. Częstość stosowania beta-adrenolityków i antagonistów receptora mineralokortykoidowego była podobna przed i podczas terapii sakubitrylem/walsartanem.

Sakubitryl/walsartan istotnie zmniejszył częstość występowania epizodów nsVT (5,4?0,5 vs. 15?1,7 podczas przyjmowania inhibitora konwertazy lub sartanu, p<0,002), utrwalonych częstoskurczów komorowych i adekwatnych wyładowań ICD (0,8% vs. 6,6%, p<0,02). Częstość dodatkowych pobudzeń komorowych na godzinę spadła podczas terapii sakubitrylem/walsartanem do 33?12 vs. 78?15, p<0,0003. Odsetek stymulacji dwukomorowej wzrósł z 95?6% do 98,8?1,3%, p<0,02.

Podsumowując, sakubitryl/walsartan zmniejsza częstość arytmii komorowych u pacjentów z ICD i niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową w porównaniu do inhibitorów konwertazy angiotensyny lub sartanów.

Oprac. na podstawie P303 Effects of angiotensin-neprilysin inhibition as compared to angiotensin inhibition on ventricular arrhythmias in reduced ejection fraction patients under continuous remote monitoring of implantable de. C De Diego i wsp.  EP Europace, Volume 20, Issue suppl_1, 1 March 2018, Pages i44, doi:10.1093/europace/euy015.115

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły