Stymulacja zamkniętej pętli w CRT – badanie BIO|CREATE

Stymulacja zamkniętej pętli w CRT – badanie BIO|CREATE

Stymulacja zamkniętej pętli może poprawiać parametry efektywności wentylacji u pacjentów z CRT i zaawansowaną niewydolnością chronotopową. Do naprzemiennego badania BIO|CREATE włączono 20 pacjentów z CRT, ciężką niewydolnością chronotopową, z objawami w klasie NYHA II/III (60%/40%). Pacjentów randomizowano w stosunku 1:1 do stymulacji w trybie DDD 40/min, a następnie DDD-CLS lub DDD-CLS, a następnie DDD 40/min (po 1 miesiącu w każdym z trybów). W każdym z trybów wykonano u pacjentów badanie ergospirometryczne na bieżni. U 17 pacjentów uzyskano pełne dane. Średnia zmiana efektywności wentylacji podczas stymulacji w trybie CLS wyniosła -4,1% (p=0,23). W sumie 8 chorych (47%) odpowiedziało na stymulację w trybie CLS (poprawa efektywności wentylacji o min. 5%) – średnia zmiana – 16,4% (p=0,029). Responderzy na CLS mieli wyższą średnią frakcję wyrzutową (46±3 vs. 36±9%, p=0,007), mniejszą objętość końcoworozkurczową lewej komory (121±34 vs. 181±41ml, p=0,0085), mniejszą objętość końcowoskurczową lewej komory (65±23 vs. 114±39 ml, p=0,076), większość z nich była w II skali wg NYHA (p=0,0498). 

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

https://academic.oup.com/europace/advance-article/doi/10.1093/europace/euab110/6274946