Szansa na zmiany ustawowe sankcjonujące telemedycynę

23 września o godzinie 12 miało miejsce rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3763). Pod poniższym linkiem znajduje się sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw:

http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/spr_3763/$file/spr_3763.pdf

najistotniejsze fragmenty sprawozdania znajdują się poniżej:

w art. 42

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

?1. Lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po uprzednim,

osobistym jej zbadaniu lub zbadaniu jej za pośrednictwem systemów

teleinformatycznych lub systemów łączności.?

w art. 3

a)ust. 1 otrzymuje brzmienie:

?1. Działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Świadczenia te mogą być udzielane za pośrednictwem systemów  teleinformatycznych lub systemów łączności.?, b)po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

?2a. Czynności, o których mowa w ust. 2, mogą być wykonywane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.?;

1a) w art. 22 po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b:

?3a. Wymagań określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie ust.3 nie stosuje się do pomieszczeń i urządzeń podmiotów wykonujących działalność leczniczą udzielających wyłącznie ambulatoryjnych  świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych

lub systemów łączności.

3b. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z Ministrem właściwy do spraw informatyzacji, może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia oraz systemy teleinformatyczne lub systemy

łączności podmiotu wykonującego działalność leczniczą udzielającego  wyłącznie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem  systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, a także rodzajem wykonywanej działalności i zakresem udzielanych świadczeń  zdrowotnych.?;

1b) w art. 24:

a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

?5)miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych -w przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych  lub systemów łączności, miejscem udzielania świadczeń jest miejsce przebywania osób wykonujących zawód medyczny udzielających tych świadczeń

b)po ust. 2 dodaje się ust.

2a w brzmieniu:

?2a. W przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą  udzielających wyłącznie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych za  pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności aktualne informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 9, 11 i 12, podaje się do wiadomości pacjentów przez ich umieszczenie na stronie internetowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą i w  Biuletynie Informacji Publicznej, w przypadku podmiotu obowiązanego do jego prowadzenia.?

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły