icd

icd

AKTUALNOŚCI
Poziom ryzyka Goldenberg obejmuje pięć klinicznych czynników ryzyka: klasa NYHA > 2, migotanie przedsionków, QRS > 120 ms, wiek> 70 lat, mocznik> 26 mg/dl. Może on pomóc zidentyfikować ...
0

EDUKACJA Wykłady
Andrzej Przybylski*, Mikołaj Łuczak** * Klinika Kardiologii z Pododdziałem Ostrych Zespołów Wieńcowych, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 , 35-301 Rzeszów Wydział Medyczny, Uniwersytet ...
0

EDUKACJA Wywiady
Good morning, Dr Andreas Kucher – thank you for your over 10 years activity in our ICD TRAIN events. You are one of the most experienced specialist in ...
0

AKTUALNOŚCI DONIESIENIA
Dotychczasowe badania pokazały, że kamizelka defibrylująca jest skuteczną metodą tymczasowej prewencji nagłego zgonu sercowego u pacjentów z krótkotrwałym lub nieokreślonym ryzykiem arytmii komorowych. W rejestrze PROLONG oceniono przyczyny ...
0

DONIESIENIA
U pacjentów ze świeżo implantowanym ICD lub po wyładowaniu urządzenia, często zaleca się czasowe ograniczenie prowadzenia samochodów z uwagi na podwyższone ryzyko arytmii komorowych i terapii wysokoenergetycznych. Duńscy badacze ...
0

DONIESIENIA
Pacjenci z przedwczesnymi pobudzeniami komorowymi i wskazaniem do implantacji ICD w prewencji pierwotnej, którzy przechodzą ablację, mogą uniknąć wszczepienia ICD według badań prezentowanych na CARDIOSTIM-Ehra EUROPACE (8-11 czerwca, ...
0

DONIESIENIA
Prospektywne, niezaślepione badanie REM-HF z randomizacją przeprowadzono w 9 brytyjskich ośrodkach. Dotychczasowe badanie z randomizacją oceniające zdalny monitoring u pacjentów z niewydolnością serca dały niejednoznaczne wyniki. Zdaniem autorów przyczyniły ...
0

DONIESIENIA
Podczas tegorocznego Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, odbywającego się w Rzymie, przedstawiono wyniki ważnych dla elektroterapii badań. W trakcie niedzielnej sesji hot-line zaprezentowano rezultaty badań: DANISH, REM-HF, MORE-CARE. Pierwsze z ...
0

AKTUALNOŚCI DONIESIENIA
W wieloośrodkowym, randomizowanym, kontrolowanym badaniu wykazano, że ablacja cewnikowa jest lepsza niż zintensyfikowane leczenie antyarytmiczne w zmniejszaniu śmierci, odpowiednich wstrząsach ICD oraz burzy elektrycznej u pacjentów z kardiomiopatią ...
0

DONIESIENIA
THERMOCOOL VT jest prospektywnym, wieloośrodkowym, nierandomizowanym badaniem, które opublikowano w lutym w Journal of the American College of Cardiology. Wykazano, że ablacja prądem o częstotliwości radiowej (RFCA) znacznie ...
0